Wat heeft dat gekost?

x€1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2019

Realisatie 2019

Nominale
begroting 2020

Actuele
begroting 2020

Realisatie 2020

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele begroting 2021

Baten

04-1-1-1

Uitvoer. maatregelen fiets en voetganger

1.371

1.437

0

2.773

2.460

-313

200

04-1-1-2

Uitvoer. maatreg. gebruik Openb.vervoer

24.743

14.273

3.941

2.762

3.255

493

1.965

04-1-1-3

Uitvoer. maatreg. doorgaande autoverkeer

490

668

0

90

14

-76

90

04-1-1-4

Uitvoeren maatregelen luchtkwaliteit

0

0

0

672

682

10

652

Totaal Baten

26.604

16.379

3.941

6.297

6.412

115

2.907

Lasten

04-1-1-1

Uitvoer. maatregelen fiets en voetganger

15.705

5.746

4.374

6.332

2.463

3.869

8.562

04-1-1-2

Uitvoer. maatreg. gebruik Openb.vervoer

30.814

18.470

15.521

11.018

12.512

-1.494

7.958

04-1-1-3

Uitvoer. maatreg. doorgaande autoverkeer

2.762

2.451

1.465

3.286

3.278

8

2.772

04-1-1-4

Uitvoeren maatregelen luchtkwaliteit

0

0

3.843

3.704

2.283

1.421

3.007

04-1-1-5

Uitvoeren maatregelen goederenvervoer

0

0

0

524

388

136

0

Totaal Lasten

49.281

26.668

25.203

24.864

20.924

3.941

22.300

Saldo baten en lasten

-22.677

-10.289

-21.262

-18.567

-14.511

4.056

-19.393

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

22.905

22.905

32.083

15.735

15.735

0

12.912

Onttrekking reserves

24.281

12.680

17.444

9.636

6.528

-3.108

11.193

Saldo na mutaties reserves

-21.301

-20.514

-35.901

-24.667

-23.718

948

-21.111

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Algemene toelichting
Het Meerjaren Perspectief Ruimte (MPR), onderdeel Meerjaren Programma Bereikbaarheid (MPB) geeft inzicht in alle maatregelen en projecten uit de opgave Mobiliteit tot en met 2040. Bovenstaande begrotings- en realisatiecijfers zijn een jaarsnede van deze meerjarige investeringsprojecten, die zijn gebaseerd op de actuele uitvoeringsplanning (het kasritme). In de jaarlijkse verantwoording rapporteren we over de afwijkingen van de begrote planning van de projecten in het huidige jaar. De voor- en nadelen ten opzichte van de begroting worden verrekend met de reserve Bereikbaarheid.

De afwijkingen ten opzichte van de begrote planning kunnen ontstaan door vertraging of versnelling van projecten (kasritme). Dit leidt tot een verschuiving van de lasten en baten naar de toekomstige jaren. Daarnaast kunnen projecten die in enig jaar worden afgesloten leiden tot voor- of nadelen. Deze voor- en nadelen worden betrokken bij de herprogrammering van het MPB in het volgende jaar. Meer informatie over af te sluiten projecten in 2020 is terug te vinden in de bijlage ‘Af te sluiten investeringen’.

De baten zijn 0,115 miljoen euro hoger dan begroot en de lasten zijn 4,056 miljoen euro lager dan begroot. De onttrekking uit de reserve Bereikbaarheid is 3,108 miljoen euro lager dan begroot. Per saldo blijft een voordelig resultaat zichtbaar van 0,948 miljoen euro. Dit voordelige resultaat is opgebouwd uit een nadeel op wettelijke en reguliere taken van 1,873 miljoen euro en een voordeel op projecten bereikbaarheid waarvan verrekening met de reserve Bereikbaarheid plaatsvindt.

Uitvoeren van projecten en maatregelen die fiets en voetgangers als vormen van vervoer aantrekkelijker maken

De baten zijn 0,313 miljoen lager dan begroot. De belangrijkste verklaring is de lagere RSS subsidie voor het project Fietsparkeervoorzieningen overige stations in 2020 (0,328 miljoen euro). Met Prorail zijn afspraken gemaakt dat het onderzoek naar de mogelijkheden voor verdere uitbreiding fietsparkeren Station Overvecht in 2021 plaatsvindt.

De lasten zijn 3,869 miljoen euro lager dan begroot.
Doordat enkele fietsprojecten in 2020 niet (volledig) zijn uitgevoerd schuiven de geplande uitgaven door naar 2021 (2,568 miljoen euro). Dit geldt onder andere voor de fietsparkeervoorzieningen overige Stations, Flexibel Fonds, Doorfietsroute noordelijke singelring, Actieplan voetgangers, Oosterspoorbaan, de Regionale fietsroutes, de Vechtroute en de herinrichting winkel/wandel gebied 'Lange Nieuwstraat/Weide Doelen'. Het project Dafne Schippers Fietsbrug is nog niet financieel afgewikkeld omdat de aannemer in hoger beroep is gegaan.
Bij twee projecten zien we een versnelling in de uitgaven, waardoor de uitgaven in 2020 0,285 miljoen euro hoger zijn dan begroot. Dit betreft de Snelfietsroute Utrecht-Amersfoort en de Ondertunneling Cartesiusdriehoek.

Daarnaast zijn de lasten lager dan begroot (1,514 miljoen euro) door een aantal interne financiële verrekeningen en omdat we activeren in plaats van dat we de lasten in de exploitatie nemen. Het activeren van de kosten speelt o.a. bij de Neudestalling en House Modernes.
Vanuit het project Uithoflijn is een bijdrage ontvangen voor de realisatie van het fietspad/calamiteitenpad ten behoeve van de realisatie scope Uithoflijn-schapenweide. Dit bedrag is toegevoegd aan het project alternatieve route Platolaan. Voor het project Malieblad zijn twee bijdragen ontvangen voor ontharding en rioleringdie ingezet zouden worden voor betaling van de facturen van de aannemer. De meeste kosten van de aannemer zijn echter doorgeschoven naar 2021.

Bij de jaarafsluiting wordt één project afgesloten met per saldo een positief resultaat van 0,032 miljoen euro. Het gaat om het project Doorfietsroute om de Oost resterend tracé. Meer informatie over af te sluiten projecten is terug te vinden in de bijlage 'af te sluiten investeringen'.

Uitvoeren van projecten en maatregelen die het gebruik van openbaar vervoer bevorderen
De baten zijn 0,493 miljoen euro hoger en betreffen deels ontvangen bijdragen van de G4 gemeenten (0,3 miljoen euro). Tegenover deze hogere baten van de G4 gemeenten staan ook hogere lasten voor het gezamenlijke programma. De overige baten betreffen het deel van de gemaakte programmakosten in het kader van U-Ned dat we hebben kunnen verrekenen met de provincie Utrecht (0,2 miljoen euro).

De lasten zijn per saldo 1,494 miljoen euro hoger dan begroot.
Dit saldo bestaat voor 2,4 miljoen euro uit hogere lasten. Voor een bedrag van 1,7 miljoen euro wordt dit tekort veroorzaakt door kosten van het coronacrisisteam in de openbare ruimte. Zie voor verdere toelichting onder het kopje 'Ccorona'. Het resterende bedrag bestaat uit hogere lasten voor het gezamenlijke mobiliteitsprogramma met de G4 (0,3 miljoen), U-Ned (0,1 miljoen euro) en de extra benodigde inzet van (strategische) beleidscapaciteit (0,3 miljoen euro).

Daarentegen zijn de lasten van projecten OV per saldo 0,9 miljoen euro lager. In 2020 is het project Uithoflijn officieel beëindigd en is een einddossier opgesteld waarin de financiële verrekening van de Uithoflijn is opgenomen. Het project sluit vooralsnog af met een voordelig resultaat van 1,9 miljoen euro voor de gemeente Utrecht. Daarnaast is er een bijdrage van 0,1 miljoen euro verrekend voor het vestigen van zakelijke rechten, waar in 2021 kosten tegenover komen te staan.
Tegenover deze lagere lasten staan hogere lasten van 1,1 miljoen euro met name door de uitwerking van het No-regret pakket voor openbaar vervoer en fietsmaatregelen, inclusief de kosten van variantenstudies (0,4 miljoen euro). Deze lasten maken onderdeel uit van de totale bijdrage van 15 miljoen euro, die de gemeente Utrecht heeft toegezegd in het kader van No- regret.
Om te kunnen starten me het project Vondellaan moest eerst een noodzakelijke studie uitgevoerd worden. De kosten van deze Zuidpoort studie bedroegen in 2020 0,124 miljoen euro. Door een fout in de begroting zijn de kosten van Busbaan Transwijk (Z80) niet begroot als lasten, maar begroot als storting in een vaste activa reserve. Omdat we dit een al langer lopend project is dat we niet activeren zijn de werkelijke kosten ten opzichte van de begroting 0,4 miljoen euro hoger.

Bij de jaarafsluiting wordt het project 'transitiebudget mobiliteit'“ afgesloten met een nadeel van 0,137 miljoen euro. De kosten van de actualisatie van het mobiliteitsplan en circulatie studies zijn hoger uitgevallen doordat de scope is uitgebreid met de studie Zuid-West en doordat de werkzaamheden aan het mobiliteitsplan langer duurden dan was voorzien. Meer informatie over af te sluiten projecten is terug te vinden in de bijlage 'af te sluiten investeringen'.

Uitvoeren van projecten en maatregelen waarmee doorgaand autoverkeer naar de rand van de stad wordt verplaatst

De baten zijn 0,076 miljoen lager dan begroot. De declaratie van de gemaakte onkosten 2020 bij Rijkswaterstaat voor de Ring Utrecht wordt in 2021 verstuurd (0,090 miljoen euro). Daarnaast is een niet begrote bate (0,014 miljoen euro) ontvangen in verband met de verkoop van een woonark voor het project expeditiebrug Jaarbeurs.
De lasten zijn per saldo 0,008 miljoen euro lager dan begroot. Het saldo is opgebouwd uit afwijkingen op het kasritme van projecten begroot (Expeditiebrug Jaarbeurs, voorrangsplein ’t Goylaan en de Gemeentelijke inzet Ring Utrecht) waardoor uitgaven in 2020 hoger waren en uit voordelen op af te sluiten projecten.
Bij de jaarafsluiting wordt een aantal projecten afgesloten met per saldo een positief resultaat in 2020 van 0,488 miljoen euro. Het gaat om de projecten Maatregelen alternatief Knip Maarssenseweg, de oversteekbaarheid Eykmanlaan en Risio nadeelcompensatie en planschade. Meer informatie over af te sluiten projecten is terug te vinden in de bijlage 'af te sluiten investeringen'.

 
Uitvoeren van maatregelen voor de aanpak luchtkwaliteit (relatie programma Duurzaamheid)
De lasten voor de maatregelen Aanpak Luchtkwaliteit zijn 1,4 miljoen euro lager omdat er vertraging is opgelopen bij de besluitvoering van het nieuwe Luchtmaatregelenpakket. De uitvoering vindt hierdoor grotendeels plaats vanaf 2021 waardoor de middelen voor Aanpak Luchtkwaliteit/Milieuzone en Snorfietsen naar de rijbaan naar achteren schuiven (1,2 miljoen euro). Daarnaast zijn de lasten voor het project Elektrisch Vervoer lager (0,200 miljoen euro) vanwege fasering van werkzaamheden naar 2021.

Uitvoeren van maatregelen in het kader van goederenvervoer
Lasten
Voor Goederenvervoer zijn de lasten 0,136 miljoen euro lager dan begroot. Een aantal in 2020 geplande activiteiten zijn uitgevoerd en bekostigd door de logistiek makelaar van GoedopWeg (0,067 miljoen euro). Er zijn minder subsidieaanvragen geweest voor de subsidieregeling Duurzame stadsdistributie en innovatie (0,045 miljoen euro). Tot slot heeft de afronding van het project Green deal ZES geresulteerd in lagere kosten (0,024 miljoen euro).

Corona
In verband met de te nemen maatregelen voor Corona in de openbare ruimte is een coördinatieteam ingesteld. De kosten voor dit team en de genomen coronamaatregelen voor de inrichting openbare ruimte bedragen in 2020 1,7 miljoen euro.
Het merendeel van de kosten betreft de inzet van verkeersregelaars op drukke punten in de Binnenstad (0,95 miljoen euro). Daarnaast zijn er kosten gemaakt voor monitoring en kleine fysieke aanpassingen de openbare ruimte (0,3 miljoen euro). Tot slot zijn ook de kosten van het coronacrisisteam hier ondergebracht (0,450 miljoen euro). De overige personele inzet vanuit is vanuit de reguliere budgetten opgevangen.

x € 1.000

Onderwerp

Iv3
taakveld

Meer

Niet gerealiseerde

Lasten

Baten

Lasten

baten

Uitvoeren maatregelen fiets en voetganger

2.1

1.700

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48