Wat heeft dat gekost?

x€1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2019

Realisatie 2019

Nominale
begroting 2020

Actuele
begroting 2020

Realisatie 2020

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele begroting 2021

Baten

04-1-2-1

Uitvoeren maatregelen fietsparkeren

481

472

536

503

1.108

604

517

04-1-2-2

Uitvoeren maatregelen autoparkeren

43.174

43.094

44.943

46.882

39.478

-7.404

49.519

04-1-2-3

Uitvoeren maatregelen mob.en verkeersman

1.243

689

295

918

786

-132

300

Totaal Baten

44.898

44.256

45.774

48.304

41.373

-6.931

50.337

Lasten

04-1-2-1

Uitvoeren maatregelen fietsparkeren

8.358

7.660

8.640

9.185

8.481

703

9.203

04-1-2-2

Uitvoeren maatregelen autoparkeren

17.915

16.467

18.965

19.159

18.533

626

18.834

04-1-2-3

Uitvoeren maatregelen mob.en verkeersman

10.773

6.164

2.814

5.960

4.946

1.014

3.349

Totaal Lasten

37.046

30.290

30.419

34.304

31.961

2.343

31.387

Saldo baten en lasten

7.852

13.965

15.355

13.999

9.411

-4.588

18.950

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

0

0

0

39

39

0

0

Onttrekking reserves

9.825

5.769

5.912

6.446

5.604

-841

2.491

Saldo na mutaties reserves

17.676

19.734

21.267

20.406

14.977

-5.429

21.440

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Onderdeel Parkeren
Het totale programmaonderdeel Parkeren heeft een nadelig resultaat van 5,429 miljoen euro. In dit resultaat is de compensatie van het Rijk voor de gederfde inkomsten als gevolg van Corona van 5,551 miljoen euro nog niet verwerkt. Bij de tweede bestuursrapportage 2020 is er een nadeel van 5,054 miljoen euro gemeld. Het verschil ten opzichte van de tweede bestuursrapportage wordt vooral veroorzaakt door lagere baten bij het autoparkeren als gevolg van de tweede lockdown.

Uitvoeren maatregelen autoparkeren
Per saldo zijn de baten autoparkeren 7,404 miljoen euro lager dan begroot. De lagere baten worden veroorzaakt door de lagere opbrengsten van openbare- en P&R garages als gevolg van de coronamaatregelen (2,575 miljoen euro) en hogere aanloopverliezen parkeergarage Croeselaan (0,800 miljoen euro). Daarnaast zijn door vertraging van de oplevering van de parkeergarage Berlijnplein de commerciële ruimtes niet verhuurd (0,025 miljoen euro).

Bij parkeren op straat zijn de baten 4,549 miljoen euro lager. Dit komt grotendeels door het effect van de coronamaatregelen (4,456 miljoen euro).

Het project voor het oplossen van de lekkages in de parkeergarages Tuinstraat en Lange Lauwerstraat (gestart in 2018) is voltooid. De gemeente heeft dit project samen met Mitros uitgevoerd en heeft daarvoor een bijdrage van 0,133 miljoen euro ontvangen. Door lagere kosten op het project dan in de voorziening is opgenomen, is een totaalbedrag van 0,412 miljoen euro van de egalisatievoorziening Tuinstraat en Boekhoven vrijgevallen ten gunste van de parkeerexploitatie.

De lasten autoparkeren zijn per saldo 0,626 miljoen euro lager dan begroot. Deze lagere lasten worden veroorzaakt door lagere kapitaallasten als gevolg van de vertraagde oplevering van parkeergarage Berlijnplein en de latere eind gereedmelding parkeergarage Croeselaan (bij elkaar 0,769 miljoen euro). Daarnaast heeft de daling van het aantal verkochte combikaarten in de P&R-voorzieningen geleid tot lagere vervoerskosten die we afdragen aan U-OV (0,217 miljoen euro).

Tot slot is er groot onderhoud gepleegd aan een groot aantal parkeergarages, in het bijzonder de garages aan de Wittevrouwensingel en de Kruisstraat. Dit heeft geleid tot hogere onderhoudslasten (0,360 miljoen euro). De hogere onderhoudslasten zijn voor 0,133 miljoen het gevolg van de lekkages in de parkeergarages Tuinstraat en Lange Lauwerstraat en heeft Mitros financieel aan bijgedragen.

Uitvoeren maatregelen fietsparkeren
De gerealiseerde baten fietsparkeren zijn 0,604 miljoen euro hoger dan begroot. Deze hogere baten worden met name veroorzaakt door de businesscase stationsstallingen Utrecht CS die sinds 2020 is opgenomen in de parkeerexploitatie (0,876 miljoen euro). De exploitatie van de stationsstallingen leidt tot een andere verdeling van baten en lasten dan in de parkeerbegroting is verwerkt. Met de NS vindt nog overleg plaats over de bekostiging van de bemensing van de stationsstallingen Utrecht CS. In de zomer van 2021 verwachten wij hier definitieve afspraken over te kunnen maken. Daar tegenover staan lagere opbrengsten als gevolg van het aanbestede contract opkoopregeling weesfietsen en de openbare fietsenstallingen (0,272 miljoen euro).

De lasten fietsparkeren zijn per saldo 0,703 miljoen euro lager dan begroot. Een belangrijke verklaring is de sluiting van fietsenstalling Smakkelaarsveld en dat fietsenstalling House Modernes nog niet open is terwijl de exploitatielasten hiervoor wel al in de begroting zijn opgenomen (0,767 miljoen euro). House Modernes zal in 2021 in gebruik worden genomen. Daarnaast zijn de lasten bij een aantal fietsparkeerprojecten waaronder de inzet van fietscoaches lager uitgevallen (0,496 miljoen euro) en zijn er in verband met coronavirus minder weesfietsenacties uitgevoerd (0,102 miljoen euro).

De verhuizing van het huidige fietsdepot is vertraagd en uitgesteld naar 2021. Hierdoor heeft de afwaardering van de boekwaarde van het fietsdepot eind 2020 niet plaatsgevonden (0,210 miljoen euro). Deze afwaardering zal bij definitieve verhuizing in 2021 alsnog plaatsvinden.

Daar tegenover zijn de eigenaarslasten van een aantal fietsenstallingen hoger dan begroot. Deze hogere lasten worden voornamelijk veroorzaakt door de exploitatie van de businesscase stationsstallingen Utrecht CS (0,648 miljoen euro) en de fietsenstalling Stationsplein. Deze is in zijn geheel open en in gebruik genomen hetgeen leidt tot hogere kapitaallasten (0,223 miljoen euro).

Uitvoering Maatregelen mobiliteits- en verkeersmanagement
Baten
De baten zijn 0,132 miljoen euro lager. Er zijn lagere legesopbrengsten door uitstel van de hercertificering van taxichauffeurs naar 2021 (0,084 miljoen euro). Daarnaast zijn bij een aantal verkeersmanagement projecten een deel van de kosten in rekening gebracht bij de provincie Utrecht (0,048 miljoen euro).

Lasten
Voor Mobiliteits- en Verkeersmanagement zijn de lasten 1,014 miljoen euro lager doordat de werkzaamheden voor de projecten de projecten wegnummerinformatiesysteem (0,576 miljoen euro), VRI-meldpunt (0,241 miljoen euro) en Verkeersmanagement (0,134 miljoen euro) niet volledig in 2020 zijn uitgevoerd en doorlopen in 2021.

Bij de jaarafsluiting wordt het project Monitoring- en Onderzoekskosten afgesloten met een voordeel van 0,062 miljoen euro doordat de aanbesteding voor de mobiliteitsdatabase & data opgave deels is doorgeschoven naar 2021.  

Mutatie reserves
Reserve Meerjaren Investeringen Bereikbaarheid
In verband met de uitvoering van het programma Bereikbaarheid is een bestemmingsreserve ingesteld voor de dekking van de meerjarige projecten zoals opgenomen in het MPR 2020. De afwijkingen ten opzichte van de begrote planning, zijn hierboven toegelicht, en ontstaan door vertraging of versnelling van projecten (kasritme). Dit leidt tot een verschuiving van de lasten en baten naar de toekomstige jaren.

De baten voor het uitvoeren van maatregelen Mobiliteits- en Verkeersmanagement zijn 0,132 miljoen euro lager dan begroot en de lasten zijn 1.014 miljoen euro lager dan begroot. Per saldo hoeven we daarom 0,882 miljoen euro minder uit de reserve Bereikbaarheid te onttrekken.

Daarnaast is de onttrekking aan de vaste activa reserve auto- en fietsparkeren voor de dekking van de kapitaallasten per saldo 0,041 miljoen hoger. De kapitaallasten zijn hoger door de volledige oplevering fietsenstalling Stationsplein waar tegenover lagere lasten staan door de vertraagde oplevering parkeergarage Berlijnplein.

Corona
Het coronavirus heeft tot een sterke afname van het aantal parkeerbewegingen voor zowel auto- als fietsparkeren geleid. De coronamaatregelen hebben geleid tot een inkomstenderving van 7,031 miljoen euro bij het autoparkeren, zoals toegelicht bij baten autoparkeren. De compensatie van het Rijk in verband met de gederfde parkeerinkomsten bedraagt 5,551 miljoen euro.

Bij fietsparkeren hebben de coronamaatregelen in mindere mate invloed gehad op het financieel resultaat. Door de lockdown zijn de inkomsten van de openbare fietsenstallingen lager en zijn er minder weesfietsenacties uitgevoerd. Per saldo een derving van 0,070 miljoen euro bij fietsparkeren als gevolg van het coronavirus.

x €1.000

Omschrijving

Rekeningresultaat (corona)

Uitvoeren van maatregelen autoparkeren

-7,031

Uitvoeren van maatregelen fietsparkeren

-70

Compensatie Rijk

5.551

Totaal

-1.550

x € 1.000

Onderwerp

Iv3
taakveld

Meer

Niet gerealiseerde

Lasten

Baten

Lasten

baten

Parkeren

2.2

2.575

Parkeren
Parkeerbelasting

2.2
0.63

102

172
4.456

Verbonden Partijen

Vereniging P&R Uithof/Sciencepark Utrecht : bijdrage 0,216 miljoen euro.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48