Wat heeft dat gekost?

x€1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2019

Realisatie 2019

Nominale
begroting 2020

Actuele
begroting 2020

Realisatie 2020

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele begroting 2021

Baten

04-1-3-1

Uitvoeren maatregel.verkeersveilige stad

61

61

0

0

21

21

0

Totaal Baten

61

61

0

0

21

21

0

Lasten

04-1-3-1

Uitvoeren maatregel.verkeersveilige stad

3.374

2.389

4.509

3.419

2.951

468

2.494

Totaal Lasten

3.374

2.389

4.509

3.419

2.951

468

2.494

Saldo baten en lasten

-3.313

-2.328

-4.509

-3.419

-2.930

489

-2.494

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

1.000

1.000

900

900

900

0

747

Onttrekking reserves

3.912

2.926

2.358

2.918

2.429

-489

1.840

Saldo na mutaties reserves

-401

-401

-3.051

-1.401

-1.401

0

-1.401

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Algemene toelichting
Het Meerjaren Perspectief Ruimte (MPR), onderdeel Meerjaren Programma Bereikbaarheid (MPB) geeft inzicht in alle maatregelen en projecten uit de opgave Mobiliteit tot en met 2040. Bovenstaande begrotings- en realisatiecijfers zijn een jaarsnede van deze meerjarige investeringsprojecten, die zijn gebaseerd op de actuele uitvoeringsplanning (het kasritme). In de jaarlijkse verantwoording rapporteren we over de afwijkingen van de begrote planning van de projecten in het huidige jaar. De voor- en nadelen ten opzichte van de begroting worden verrekend met de reserve Bereikbaarheid. Hiermee is het MPB een gesloten financieel systeem.

De afwijkingen ten opzichte van de begrote planning kunnen ontstaan door vertraging of versnelling van projecten (kasritme). Dit leidt tot een verschuiving van de lasten en baten naar de toekomstige jaren. Daarnaast kunnen projecten die in enig jaar worden afgesloten leiden tot voor- of nadelen. Deze voor- en nadelen worden betrokken bij de herprogrammering van het MPB in het volgende jaar. Meer informatie over af te sluiten projecten in 2020 is terug te vinden in de bijlage ‘Af te sluiten investeringen’.

De baten zijn 0,021 miljoen euro hoger dan begroot en de lasten zijn 0,468 miljoen euro lager dan begroot. Per saldo hoeven we daarom 0,489 miljoen euro minder uit de reserve Bereikbaarheid te onttrekken.

Verbeteren van de verkeersveiligheid
De lagere lasten van 0,468 miljoen euro komen door een verschuiving van de uitvoering van projecten naar 2021. De uitvoering van de Waterlinieweg (0,2 miljoen) is verschoven naar 2021 omdat de aanbesteding meer tijd in beslag nam dan voorzien. Verder is de uitvoering van het project Carnegiedreef (0,1 miljoen) naar 2021 verplaatst vanwege de noodzaak om extra onderzoek uit te voeren. De pilot uitbreiding boa-bevoegdheden is vanwege Corona niet in 2020 van start gegaan, maar start begin 2021. De geplande bijdrage vanuit het actieplan verkeersveiligheid is hierdoor pas in 2022 nodig. Tot slot zijn er in 2020 minder bijdragen (0,1 miljoen) gedaan aan de Impuls straten 30 kilometer omdat de planvoorbereiding meer tijd kost dan vooraf verwacht. Deze uitgaven zullen eveneens in 2021 plaatsvinden.

Corona
Corona heeft op deze subdoelstelling geen invloed gehad op de uitvoering.

x € 1.000

Onderwerp

Iv3
taakveld

Meer

Niet gerealiseerde

Lasten

Baten

Lasten

baten

Geen effecten als gevolg van Corona

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

Deze pagina is gebouwd op 03/17/2022 16:56:00 met de export van 07/05/2021 13:40:54