Wat heeft dat gekost?

x€1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2019

Realisatie 2019

Nominale
begroting 2020

Actuele
begroting 2020

Realisatie 2020

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele begroting 2021

Baten

05-1-1-1

Achterstallig onderhoud wegwerken

4.639

4.261

4.628

4.621

6.461

1.840

4.623

Totaal Baten

4.639

4.261

4.628

4.621

6.461

1.840

4.623

Lasten

05-1-1-1

Achterstallig onderhoud wegwerken

48.602

49.050

47.416

51.551

50.924

626

54.488

Totaal Lasten

48.602

49.050

47.416

51.551

50.924

626

54.488

Saldo baten en lasten

-43.963

-44.788

-42.788

-46.930

-44.463

2.467

-49.865

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

3.000

3.000

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

2.271

2.271

0

1.100

1.100

0

0

Saldo na mutaties reserves

-44.692

-45.517

-42.788

-45.830

-43.363

2.467

-49.865

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Achterstallig onderhoud wegwerken

Baten
1,840 miljoen hogere baten door:

  • In december 2020 is eenmalig 1,413 miljoen euro ontvangen als gevolg van de afwikkeling van een gewonnen rechtszaak met betrekking tot een langlopende verzekeringskwestie
  • 0,8 miljoen euro eenmalig voordeel doordat in 2020 meer aan 'talonwerkzaamheden' is uitgevoerd. Bij 'talonwerkzaamheden' worden wegvakken opengebroken om Nutsbedrijven werkzaamheden te kunnen laten doen aan hun kabels en leidingen. De kosten die gemaakt worden voor het open breken en herstellen van de opengebroken wegvakken worden doorberekend aan deze bedrijven. Tegenover deze hogere baten staat 0,8 miljoen als nadeel bij de lasten.
  • 0,373 miljoen nadeel overige baten.

Lasten
0,626 miljoen lagere lasten door:

  • Zoals toegelicht bij de baten zijn er in 2020 meer talonwerkzaamheden, ten bedrage van 0,8 miljoen euro, uitgevoerd.
    Als gevolg van de coronamaatregelen is er minder verkeer. Daarom zijn in 2020 werkzaamheden aan druk belaste hoofdwegen naar voren gehaald om verkeershinder te beperken, zoals bijvoorbeeld de rotonde Laagraven. Deze werkzaamheden stonden oorspronkelijk voor 2021 gepland. Per saldo is er voor een bedrag van 1,5 miljoen euro aan werkzaamheden naar voren toegehaald.
  • Anderzijds hebben aannemers vanwege coronamaatregelen minder groot onderhoud kunnen verrichten aan onder andere bomen, waardoor een voordeel ontstaat van 0,5 miljoen euro.
  • Bij de Voorjaarsnota van 2017 heeft uw raad 5,0 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de komende jaren om de gevolgen van de essentaksterfte op te kunnen vangen. In de begroting van 2020 is 1,0 miljoen euro uit de reserve gehaald op basis van de geschatte uit te voeren werkzaamheden. De effecten van de ziekte zijn echter niet zo hevig geweest als van tevoren verwacht. De werkelijke lasten bedragen 0,6 miljoen waardoor een voordeel van 0,4 miljoen euro in 2020 ontstaat ten opzichte van de begroting. Eind 2020 bedraagt de reserve essentaksterfte 2,5 miljoen euro.
  • Door een herziene berekening van de energiebelasting 2019 voor openbare verlichting en verkeersregelinstallaties is in 2020 een eenmalig voordeel ontstaan van 1,1 miljoen euro.
  • Als gevolg van technische complicaties bij de groot onderhoudswerkzaamheden aan twee bruggen in Lunetten zijn de werkzaamheden deels doorgeschoven naar 2021, hierdoor ontstaat in 2020 een voordeel van 0,5 miljoen euro

Voor het overige, per saldo 0,426 miljoen euro, zijn er verschillende kleinere voordelen in de lasten.

Corona
Zoals hiervoor toegelicht hebben we voor een bedrag van 1,5 miljoen euro aan werkzaamheden vanuit 2021 naar voren kunnen halen.

Anderzijds hebben aannemers vanwege corona maatregelen minder groot onderhoud, van 0,5 miljoen euro, kunnen uitvoeren.

x € 1.000

Onderwerp

Iv3
taakveld

Meer

Niet gerealiseerde

Lasten

Baten

Lasten

baten

Niet van toepassing

0

0

0

0

Verbonden Partijen

Vereniging parkmanagement Papendorp : bijdrage 0,307 miljoen euro.
Vereniging parkmanagement De Wetering- Haarrijn : bijdrage 0,317 miljoen euro.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48