1. Openbare ruimte is veilig en functioneel

1.1 De openbare ruimte is heel, veilig en functioneel

Wat hebben we bereikt?

De Ringkade, Nieuwegracht, Kromme Nieuwegracht, de Rode Brug en de Minstroom zijn buiten gebruik gesteld (geweest). Voor een openbare ruimte die leefbaar, veilig, groen, duurzaam en aantrekkelijk is en bijdraagt aan gezond stedelijk leven is het onderhoud van kapitaalgoederen in de openbare ruimte van wezenlijk belang. Het is belangrijk kapitaalgoederen te onderhouden en aan het einde van de technische gebruiksduur te vervangen. Zo blijft de openbare ruimte heel en veilig.

 
In oktober 2020 hebben we de Nota Beheer Openbare Ruimte aan u aangeboden. Zoals in deze nota beschreven, gaat Stadsbedrijven groot onderhoud en vervangingsinvesteringen integraal programmeren. Dat vraagt om een meerjarige programmering van groot onderhoud en vervangingsinvesteringen, zodat er vanuit andere initiatieven en opgaven (van binnen en buiten de gemeentelijke organisatie) tijdig op aangehaakt kan worden. Voor een deel van de objecten, met name riolering gebeurde dit al en werd zo ‘werk met werk’ gemaakt.

In de afgelopen periode hebben we hard gewerkt aan het in beeld brengen van de basis om ontwikkelend beheer in te kunnen voeren. Om te bepalen wat de structurele financiële onderhouds- en vervangingsbehoefte is, is aan de hand van inspecties, het achterstallig onderhoud in kaart gebracht en hoe deze is opgebouwd. Naast de gemeten kwaliteit van de openbare ruimte is ook in kaart gebracht in hoeverre inwoners tevreden zijn

Er zijn meer objecten buiten gebruik gesteld dan de doelstelling. De Ringkade blijft afgesloten en herstel is nog niet gepland vanwege lopende ontwikkelingen in het gebied Rijnenburg. De functiebeperkende maatregelen bij de Nieuwegracht en Kromme Nieuwegracht hingen samen met het Plan van Aanpak van het wervengebied. De Rode Brug is van maart 2020 tot en met juni 2020 afgesloten geweest omdat een essentieel onderdeel lange tijd niet leverbaar was. Hierdoor kon het elektrisch bedienen van de brug, hoe voorzichtig en omzichtig ook, niet plaats vinden. De Minstroom is afgesloten voor vaarverkeer van september 2020 tot naar verwachting in het 4e kwartaal 2021, waarbij vanaf eind mei een tijdelijke doorgang wordt gemaakt. De Minstroom is geen doorgaande vaarroute, maar een aftakking waar alleen door spierkracht aangedreven vaartuigen mogen varen. Dit verkeer is niet mogelijk tijdens de afsluiting van de Minstroom.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48