Wat heeft dat gekost?

x€1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2019

Realisatie 2019

Nominale
begroting 2020

Actuele
begroting 2020

Realisatie 2020

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele begroting 2021

Baten

06-2-1-1

Re-integratie

0

666

0

0

915

915

0

06-2-1-2

Sociale werkvoorziening

0

19

0

0

513

513

0

Totaal Baten

0

685

0

0

1.428

1.428

0

Lasten

06-2-1-1

Re-integratie

24.366

23.606

21.773

26.883

22.867

4.017

27.805

06-2-1-2

Sociale werkvoorziening

20.761

20.782

20.164

20.375

22.276

-1.901

19.372

Totaal Lasten

45.127

44.388

41.936

47.258

45.142

2.116

47.178

Saldo baten en lasten

-45.127

-43.703

-41.936

-47.258

-43.714

3.544

-47.178

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

3.132

3.132

0

1.144

1.144

0

0

Saldo na mutaties reserves

-41.995

-40.571

-41.936

-46.114

-42.570

3.544

-47.178

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Re-integratie
De niet begrote baten van 0,915 miljoen euro bestaan hoofdzakelijk uit ESF subsidies.

De lasten zijn 4,017 miljoen euro lager dan begroot. Dit wordt voor een groot deel verklaard door een
een BTW teruggave van 2,489 miljoen euro over de periode 2015 t/m 2019. Hiervan is 1,5 miljoen euro (2017 t/m 2019) reeds bestemd in de Begroting 2021 (dekking maatregelenpakket werken, opleiden en begeleiden). Indertijd bestond nog onzekerheid over een teruggave over 2015 en 2016. Doordat deze ook is gehonoreerd bedraagt het totale voordeel 2,489 miljoen euro.

Verder zijn de uitgaven voor de arbeidsmarktregio, zoals het programma Perspectief op Werk, 0,906 miljoen euro lager dan begroot. Dit programma heeft door de coronacrisis vertraging opgelopen. Daarnaast is van het opgavebudget Werkbeweging 0,500 miljoen euro niet besteed. Dit wordt voor een groot gedeelte verklaard door het achterwege blijven van de afdracht overhead en lagere uitgaven voor het projectmanagement. De lasten op de re-integratieactiviteiten van het ondersteuningsmodel en daarmee samenhangende activiteiten zijn per saldo 0,927 miljoen euro lager. De uitgaven waren lager voor bijvoorbeeld jobcoaching, vakscholing, het instrument aandacht werkt, de pilots doorgaande lijn werk en taal en de btw. Aan de andere kant waren er hogere uitgaven voor bijvoorbeeld de inzet van uitzendbureaus, kinderopvangregelingen (SMI) en medische advisering. Tot slot zijn de lasten hoger als gevolg van de genoemde ESF-baten (0,645 miljoen euro hoger) en een hogere kostentoerekening (0,160 miljoen euro).

Sociale werkvoorziening
De niet begrote baten van 0,513 miljoen euro bestaan uit een bijdrage van een andere gemeente 0,013 miljoen euro) en de vrijval van de voorziening Garantstelling renovatie Niels Bohrweg (0,500 miljoen euro). De resterende schuld van de door de gemeente gegarandeerde geldleningen van UW is ruim lager dan de actuele marktwaarde van de Niels Bohrweg 121. Het recht van eerste hypotheek van de gemeente dekt het kredietrisico daarmee nu volledig af. De vrijval is het gevolg van de aflossingen die sinds 2016 zijn gedaan en de hogere actuele marktwaarde.

In de septembercirculaire 2020 heeft het Rijk vanwege de compensatie van kosten van de coronacrisis het budget voor de Wsw met 1,391 miljoen euro verhoogd. Doordat dit budget niet is verwerkt in de actuele begroting, maar wij dit extra budget wel al hebben toegekend aan UW Holding B.V., leidt dit tot 1,391 miljoen euro hogere lasten. Tegenover deze hogere lasten staat een even groot voordelig resultaat in het programma Algemene Middelen. Daarnaast zijn de lasten 0,500 miljoen euro hoger doordat wij, zoals aangekondigd in de bestuursrapportages, de vrijval van de voorziening hebben benut om UW een extra subsidie te geven voor het opvangen van de kosten van de coronacrisis bij de uitvoering van de sociale werkvoorziening. Overige minimale verschillen verklaren 0,01 miljoen euro aan hogere lasten.

Corona
De coronacrisis heeft bij UW geleid tot een lagere productie. Omdat een gedeelte van de loonkosten van de Wsw medewerkers moet worden gedekt door productie is hierdoor een tekort ontstaan. Het Rijk heeft hiervoor 1,391 miljoen extra budget beschikbaar gesteld. Naast de inzet van de volledige rijksbijdrage voor de Wsw en het in 2020 beschikbare budget van 2,1 miljoen euro vanuit de algemene middelen is de vrijval van de voorziening ingezet ter dekking van de extra kosten. Gemeente breed is het resultaat op de sociale werkvoorziening in 2020 dan nihil.

x € 1.000

Onderwerp

Iv3
taakveld

Meer

Niet gerealiseerde

Lasten

Baten

Lasten

baten

Compensatie WSW bedrijf

6.5

1.891

0

0

0

Verbonden Partijen

Bijdrage van gemeente Utrecht aan Wigo4it over 2020 is nog niet bekend. Echter op basis van de betaalde voorschotten op de contributie bedragen over 2020 kunnen we van een totale bedrag van 3,185 miljoen euro uitgaan verdeeld over re-integratie, bijstand en Wmo. Hiervan komt 0,4 miljoen euro voor rekening van Re-integratie.
De bijdrage aan UW Holding B.V. bedraagt 2,6 miljoen euro (inclusief inzet vrijval voorziening en exclusief rijksbijdrage).

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48