Wat heeft dat gekost?

x€1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2019

Realisatie 2019

Nominale
begroting 2020

Actuele
begroting 2020

Realisatie 2020

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele begroting 2021

Lasten

07-3-1-1

Bibliotheek Utrecht

17.598

17.687

13.285

14.170

14.258

-88

14.068

Totaal Lasten

17.598

17.687

13.285

14.170

14.258

-88

14.068

Saldo baten en lasten

-17.598

-17.687

-13.285

-14.170

-14.258

-88

-14.068

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

4.296

4.296

0

0

0

0

0

Saldo na mutaties reserves

-13.302

-13.391

-13.285

-14.170

-14.258

-88

-14.068

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Bibliotheek Utrecht

De overbesteding van 0,088 miljoen euro op de bibliotheek is te verklaren door niet juist doorbelaste huisvestingskosten.

Corona
Corona heeft op deze subdoelstelling geen invloed gehad op de kosten.

x € 1.000

Onderwerp

Iv3
taakveld

Meer

Niet gerealiseerde

Lasten

Baten

Lasten

baten

Geen effecten als gevolg van Corona

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

Deze pagina is gebouwd op 03/17/2022 16:56:00 met de export van 07/05/2021 13:40:54