Wat heeft dat gekost?

x€1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2019

Realisatie 2019

Nominale
begroting 2020

Actuele
begroting 2020

Realisatie 2020

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele begroting 2021

Baten

07-1-2-1

Leerlingenvervoer

0

0

0

0

1

1

0

Totaal Baten

0

0

0

0

1

1

0

Lasten

07-1-2-1

Leerlingenvervoer

4.080

3.926

4.672

4.875

4.539

336

4.893

Totaal Lasten

4.080

3.926

4.672

4.875

4.539

336

4.893

Saldo baten en lasten

-4.080

-3.926

-4.672

-4.875

-4.538

337

-4.893

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

Saldo na mutaties reserves

-4.080

-3.926

-4.672

-4.875

-4.538

337

-4.893

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Leerlingenvervoer
De lasten zijn 0,154 miljoen euro lager dan begroot. De lagere lasten zijn het gevolg van een lichte daling in het aantal aanvragen/leerlingen die gebruik maken van het leerlingenvervoer ten opzichte van het aantal dat was begroot.

Corona

De lagere lasten van 0,183 miljoen euro zijn het gevolg van aangepast vervoer ten tijden van de coronamaatregelen. Vervoerders hebben 80% betaald gekregen over niet gereden route.

x € 1.000

Onderwerp

Iv3
taakveld

Meer

Niet gerealiseerde

Lasten

Baten

Lasten

baten

Aangepast leerlingenvervoer (80% betaald over niet gereden route)

4.3

183

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48