Wat heeft dat gekost?

x€1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2019

Realisatie 2019

Nominale
begroting 2020

Actuele
begroting 2020

Realisatie 2020

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele begroting 2021

Baten

18-1-1-1

Buurtteams jeugd en gezin

0

266

0

0

157

157

0

Totaal Baten

0

266

0

0

157

157

0

Lasten

18-1-1-1

Buurtteams jeugd en gezin

20.629

21.075

20.223

20.823

21.836

-1.013

20.733

Totaal Lasten

20.629

21.075

20.223

20.823

21.836

-1.013

20.733

Saldo baten en lasten

-20.629

-20.809

-20.223

-20.823

-21.679

-856

-20.733

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

Saldo na mutaties reserves

-20.629

-20.809

-20.223

-20.823

-21.679

-856

-20.733

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Buurtteams Jeugd en gezin
Op de doelstelling Buurtteams Jeugd en gezin is een nadeel ontstaan van 0,856 miljoen euro. In 2020 hebben we extra ingezet vanuit het Buurtteam bekostigd voor onder andere de ondersteuning van huisartsen en de ketenversnelling van de jeugdbescherming. De dekking voor deze kosten vanuit de incidentele middelen voor Jeugd is opgenomen onder de doelstelling Aanvullende zorg in plaats van op de doelstelling Buurtteam Jeugd en gezin. Hierdoor wordt op de doelstelling Buurtteam Jeugd en gezin een overschrijding ten opzichte van de begroting zichtbaar.

Corona
De impact van Corona staat opgenomen onder de financiële toelichting bij 1.2.

x € 1.000

Onderwerp

Iv3
taakveld

Meer

Niet gerealiseerde

Lasten

Baten

Lasten

baten

Geen effecten als gevolg van Corona

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48