Wat heeft dat gekost?

x€1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2019

Realisatie 2019

Nominale
begroting 2020

Actuele
begroting 2020

Realisatie 2020

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele begroting 2021

Baten

19-2-1-1

Buitensportaccommodaties

3.858

2.566

2.059

2.070

2.424

355

2.109

19-2-1-2

Binnensportaccommodaties

4.337

4.580

4.012

4.130

4.146

17

4.235

19-2-1-3

Zwembaden

4.842

5.735

4.458

4.995

3.989

-1.006

5.121

19-2-1-4

Accommodatiebeleid

527

584

0

480

616

136

0

Totaal Baten

13.564

13.465

10.528

11.674

11.175

-499

11.465

Lasten

19-2-1-1

Buitensportaccommodaties

11.722

10.501

11.022

12.637

12.519

118

12.034

19-2-1-2

Binnensportaccommodaties

11.311

11.058

11.281

11.589

11.815

-226

11.882

19-2-1-3

Zwembaden

10.185

10.830

10.461

10.699

10.564

135

11.033

19-2-1-4

Accommodatiebeleid

1.642

1.748

843

1.388

1.738

-350

922

Totaal Lasten

34.860

34.137

33.608

36.313

36.636

-324

35.870

Saldo baten en lasten

-21.296

-20.672

-23.079

-24.639

-25.461

-823

-24.405

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

1.311

1.311

48

115

115

0

0

Onttrekking reserves

2.689

2.748

2.504

24.788

24.922

135

2.509

Saldo na mutaties reserves

-19.918

-19.236

-20.624

34

-654

-688

-21.896

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Sportaccommodaties

De baten van de sportaccommodaties laten een nadeel zien van 0,499 miljoen euro.

 • Door een aangepaste verdeling van de Specifieke Uitkering Stimulering Sport (SPUK: wijzing btw-regelgeving voor sport) over de verschillende doelstellingen ontstaat een incidenteel voordeel van 0,214 miljoen euro. Dit voordeel ontstaat doordat er onder de lasten meer BTW gerelateerde lasten zijn dan begroot.
 • Bij zwembaden is de waarborgsom van de zwembadpassen vanaf 2020 komen te vervallen. Aan alle actieve pashouders is de waarborgsom geretourneerd. De totale waarborgsom van 0,313 miljoen euro van alle inactieve pashouders is hiermee vrijgevallen ten gunste van het resultaat.
 • Er zijn incidentele baten door verkoop van roerende goederen van 0,174 miljoen euro.
 • Er zijn incidentele baten door verhuur accommodaties van 0,029 miljoen euro.
 • Er zijn incidentele baten ontvangen van de Rabobank voor realisatie van een Urban Danceground op het Jaarbeursplein van 0,02 miljoen euro.
 • Er is een incidenteel nadeel ontstaan door aankoop van roerende goederen, die abusievelijk onder de baten is verantwoord (0,221 miljoen euro).
 • Er is een exploitatie vrijval uit een voorziening voormalig personeel van 0,011 miljoen euro.
 • Door de coronamaatregelen zijn de sportaccommodaties in het 2e kwartaal en 4e kwartaal 2020 (tijdelijk) gesloten geweest. Hierdoor zijn de gederfde inkomsten 1,873 miljoen euro.
 • Uit de regeling Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodatie Corona van het rijk 1 maart – 1 juni 2020 is een uitkering ontvangen ter dekking van de huurkwijtscheldingen aan de sportverenigingen van 0,834 miljoen euro.

De lasten van de sportaccommodaties laten een nadeel zien van 0,324 miljoen euro.

 • Accommodatiebeleid laat nadeel zien van 0,350 miljoen euro.
  • Hogere lasten SPUK overhead (0,116 miljoen euro). Hier staan hogere baten tegenover.
  • Incidentele onderzoeken Buitenzwemwater en Wielervisie (0,073 miljoen euro).
  • Hogere overhead (0,039 miljoen euro).
  • Toekenning coronasteun Vechtsebanen 2020 (0,122 miljoen euro).
 • De accommodaties laten een voordeel zien van 0,026 miljoen euro.
  • Bij de buitenaccommodaties is een voordeel van 0,118 miljoen euro. Dit wordt veroorzaakt doordat er minder uitbestede werkzaamheden zijn geweest.
  • Bij de binnenaccommodaties is een nadeel van 0,226 miljoen euro. Dit wordt veroorzaakt doordat er meer duurzame goederen zijn aangeschaft.
  • Bij de zwembaden is een voordeel van 0,135 miljoen euro. Dit wordt veroorzaakt doordat er minder kapitaallasten zijn geweest.

Reserve
De toevoeging aan de reserve is conform begroting. De onttrekking van de reserve vaste activa is 0,135 miljoen hoger dan begroot en dient ter dekking van de hogere kapitaallasten van de gereed gemelde investeringsprojecten.

Corona
Door sluiting van de accommodaties vanwege de coronamaatregelen zijn regelingen door het rijk uitgevaardigd:

 • Uit de regeling Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodatie Corona van het rijk 1 maart – 1 juni 2020 is een uitkering ontvangen van 0,834 miljoen euro.
 • De regeling Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties Corona van het rijk 1 oktober – 31 december 2020 is op 29 januari 2021 gepubliceerd in de Staatscourant onder nummer 4754. De uitkering wordt verantwoord in de jaarrekening 2021. Hier staat tegenover dat de kwijtschelding van het gebruiksrecht aan de sportverenigingen over deze periode ook niet verwerkt is deze jaarrekening.
 • Voor de zwembaden en ijsbanen komt een specifieke uitkering. Deze regeling wordt pas later in het jaar gepubliceerd. Mogelijke strekking van deze regeling wordt dat de zwembaden en ijsbanen gecompenseerd worden voor hun negatieve resultaat. Bij de zwembaden gaat het hier om 0,871 miljoen euro.

Daarnaast heeft Stichting Vechtsebanen een aanvraag voor Coronasteun ingediend en toegekend gekregen voor een bedrag van 0,122 miljoen euro.

x € 1.000

Onderwerp

Iv3
taakveld

Meer

Niet gerealiseerde

Lasten

Baten

Lasten

baten

Gederfde inkomsten gebruiksrecht binnen- en buitenaccommodaties en zwemkaarten

5.2

1.873

1e Tegemoetkoming Verhuurders Accommodaties van het rijk 1 maart - 1 juni

5.2

834

Steunaanvraag De Vechtsebanen

5.2

122

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48