Balans

Toelichting op de balans

Nog te ontvangen bedragen van overheidslichamen

x € 1.000

Omschrijving

Boekwaarde
 31-12-2019

Toevoegingen

Ontvangen bedragen

Boekwaarde 31-12-2020

a

b

c

d = a+b-c

Kansen voor West
Subsidie Actieve Inclusie
School Chance
URGE
Einstein
Reduces 2020

82
1.723
75
20
535
0

-21
0
0
1
20
11

0
1723
0
0
0
0

61
0
75
21
555
11

Totaal Europa

2.435

11

1.723

723

Vergoeding Vaccinaties
Indexering bijdrage heroïneverstrekking
Vangnetuitkering 2018
Bbz aanvulling uitkering vast budget 2018
Bbz declaratiedeel 2019
Vergoeding LAA
Vergoeding RNI-Rijk
UNED
Sim subsidie
TOZO 2020

        38
26
1.675
        49
158
31
23
124
0
0

         0
994
0
         0
0
36
0
-124
246
64.759

       38
995
1.675
       49
158
31
23
0
0
60.760

        0
25
0
        0
0
36
0
0
246
3.999

Subsidie RIEC-MN Ministerie J&V Algemene bijdrage 2019

0

147

0

147

Diverse subsidies rijk

0

124

0

124

Totaal Rijk

2.124

66.182

63.729

4.577

Provincie RSS inzake stations
Provincie Faunapassage
Beter Benutten Vervolg project
Slimme Kruisingen
Uithoflijn
HOV LR N40
VERDER bestaande Stad Z80
Federatie Gemeente Monumenten
Provincie Erfgoedparels
Provincie UNED
Veiligheid
Vergoeding opleiding arts M&G
Proces gold/Audit
Vergoeding RNI
Lokaal Maatwerk
Maatschappelijke diensttijd gem. Vijfheerenlanden
Bovenregionale ondersteuning gemeente Woerden

1.334
266
2.024
0
3.246
292
9.066
21
70
11
52
40
0
0
0
0

0

268
9
326
420
1.278
9
394
0
0
184
0
0
9
42
52
79

45

0
0
0
67
3.246
292
9.066
21
70
0
52
40
0
0
0
0

0

1.602
275
2.350
353
1.278
9
394
0
0
195
0
0
9
42
52
79

45

Diverse subsidies andere overheden

0

108

0

108

Totaal andere overheden

16.422

3.223

12.854

6.791

Totaal bedragen van overheidslichamen

20.981

69.416

78.306

12.091

Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen

x € 1.000

Omschrijving

Boekwaarde
31-12-2019

Boekwaarde
31-12-2020

Vooruitbetaalde bedragen

10.969

33.561

Nog te ontvangen bedragen

15.926

25.252

Totaal

26.895

58.813

Vooruitbetaalde bedragen

Deze 33,6 miljoen euro wordt in de toekomstige jaren (ná 2020) nog ten laste van de exploitatie gebracht. De toename wordt vooral veroorzaakt doordat in december 2020 subsidies (voor een bedrag van 24,0 miljoen euro) en facturen (voor een bedrag van 1,2 miljoen euro) zijn uitbetaald die betrekking hadden op het jaar 2021. De overige posten betreffen met name kosten of termijnen die vooruit werden betaald zoals contractueel is overeengekomen(met name softwarelicenties en onderhoud van software) en voorschotten op uitkeringen (waaronder de TOZO-regeling).

Nog te ontvangen bedragen
Dit betreft posten die na balansdatum nog worden afgerekend, gefactureerd of verrekend. Ook hier geldt dat naast een aantal grote posten een veelvoud aan kleinere is verantwoord. De belangrijkste posten worden hieronder vermeld.

x € 1.000

Omschrijving

Bedrag

Verhaalbare kosten

2.953

Nog te verrekenen kosten

2.912

Belastingen (BGHU)

2.513

Straatparkeren (belparkeren) december 2020

1.022

Te ontvangen dividenden BNG en Stadsherstel

1.015

Opbrengst afval
Zorgaanbieders
Te verhalen belastingen
Derdenrekeningen regiogemeenten BBZ
Uitvoeringskosten TOZO regiogemeenten

2.306
2.973
1.035
3.444
1.162

Overige posten

3.917

Totaal

25.252

De hierboven genoemde 'verhaalbare kosten' betreffen kosten die zijn gemaakt in het kader van het faciliterend grondbeleid. Deze kosten worden op basis van de getekende overeenkomsten verhaald op derden.
Ook de 'nog te verrekenen kosten' betreffen voorbereidingskosten in relatie met het faciliterend grondbeleid. In het MPSO 2017 is het besluit tot het maken van deze voorbereidingskosten genomen.
Deze worden door middel van een nog af te sluiten anterieure overeenkomst verhaald.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48