Balans

Toelichting op de balans

Nog te betalen bedragen

x € 1.000

Omschrijving

Boekwaarde
31-12-2019

Boekwaarde
31-12-2020

Nog te betalen bedragen

82.654

100.202

Totaal

82.654

100.202

Een specificatie is opgenomen in onderstaande tabel. Het betreft in 2020 en voorgaande jaren aangegane verplichtingen en al uitgevoerde werken waarvan de factuur op balansdatum nog niet was ontvangen.

x € 1.000

Omschrijving

Bedrag

Afdracht loonheffing

22.244

Afdracht omzetbelasting 4e kwartaal 2020

18.788

Overlopende rente

10.796

Allonge Uithoflijn

9.600

IRIS (door te betalen) Europese subsidies

2.063

Afdracht premies ABP en zorgverzekeringswet

4.714

Zorgaanbieders

4.975

Nog te ontvangen declaraties hulp bij huishouding

1.189

Cliënten schulddienstverlening

2.113

Overname aandeel van Mitros-deel in WOM Noord-West CV

2.101

Regiotaxi

3.425

Vennootschapsbelasting

1.153

Overige posten

17.041

Totaal

100.202

Vooruit ontvangen bedragen van overheidslichamen

x € 1.000

Naam

Boekwaarde
 31-12-2019

Ontvangen
bedragen

Vrijvallen of
terugbetaalde bedragen

Boekwaarde
31-12-2020

a

b

c

d = a+b-c

Fosterreg

10

0

0

10

IRIS

360

331

144

547

Naturevation

31

0

8

23

Project PlastiCircle

121

115

94

142

City Changer Cargo Bike (CCCB)

72

0

14

58

ESF Actieve Inclusie

0

3.579

2.395

1.184

EU subsidie Equal Life

0

127

9

118

School of chance

0

70

17

53

Bijdrage HUB in

0

332

10

322

Totaal Europa

594

4.554

2.691

2.457

Woningbouwprojecten Senter Novem
Geluid Lessinglaan
ISV-subsidie(STEK)
Bestuursakkoord OAB-VVE/Verlengde Leertijd
Rijksmiddelen Laaggeletterdheid
Geluid Balijelaan
VSV en RMC
Pilot handhaving goed verhuurschap
Slimme Laadpleinen
Bijdrage Pilot Jeugdbescherming 2020

935
54
568
4.299

644
94
128
250
715
32

0
0
0
6.459

525
0
607
0

935
0
0
0

656
0
0
79
374
32

0
54
568
10.758

513
94
735
171
341
0

Rijksgebouwendienst VWS/IGZ
Flexibele huisvesting
Woningbouwimpuls Rijk
Subsidie Rijk t.b.v. Regiodeal

0
0
0
0

561
508
20.950
7.428

0
0
336
3.043

561
508
20.614
4.385

Stimulering verkeersmaatregelen 2020-2022

0

1.447

20

1.427

Reductie Regeling Energiegebruik (RRE)

0

585

487

98

Geluidsanering BSV

0

1.597

6

1.591

Bestparc 2020

0

2.156

219

1.937

Vastgoedtransitie gesloten jeugdhulp 2020-2023

0

4.752

9

4.743

Opzet expertisecentra jeugdhulp 2020

0

1.145

138

1.007

Gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek

0

304

0

304

GHNT Samenwerken aan veiligheid 2020-2021

0

74

0

74

Verbeterplannen GI's

0

83

16

67

Subsidie Koersen en Kansen 2020
Subsidie Ram- en plofkraken 2020
Subsidie Handreiking Cyber 2020
Subsidie Ram- en plofkraken 2019
Subsidie BOTOC 2020-2022
Subsidie UZWS - NCTV 2020/2021
Subsidie ontwikkelen MFN en procesregisseur ZVHRU
Subsidie Kortgestraft Langdurig Nut
Subsidie RIEC-MN Denktank Straatwaarde

107
250
28
163
0
0
0

0
50

0
0
0
0
630
317
66

70
0

0
63
0
163
0
0
0

0
50

107
187
28
0
630
317
66

70
0

Subsidie RIEC-MN Wie praat die gaat
Subsidie RIEC-MN Afpakken
Subsidie RVS Koersen & Kansen
Subsidie Kwartiermaker oprichting RIEC BES
Subsidie ZVHRU Effectieve verbinding lopende en nieuwe initiatieven Zorg en Veiligheid

1.179
489
44
0

0

3.913
337
0
100

150

4.122
318
4
0

0

970
508
40
100

150

De Stad als dagelijks evenement

0

92

0

92

Totaal Rijk

10.029

54.856

11.070

53.815

Zachte Landingsgelden Pieken

329

0

288

41

Proof of Concept (POC)

83

0

83

0

Noordelijke Randweg Utrecht

445

0

0

445

G4 werkbudget

429

150

418

161

Project WUR Nascheidingsonderzoek

27

0

27

0

Thermican

91

0

79

12

U10 Tolsteeg

13

0

13

0

Vervoersplan

760

0

427

333

Fietstunnel

1.800

0

1.800

0

Lokaal Maatwerk

75

0

75

0

Bijdragen Culturele Regiovorming

32

66

51

47

Laaggeletterdheid gemeente

6

206

212

0

Vijfherenlanden

VUO Subsidie IWCUR

0

360

130

230

VUO Bijdrage Marktverkenning LS& HQS

0

39

29

10

Ontw. Lunettenpark NHW-gebied

0

859

0

859

Regio Deal Vitaal Samen Overvecht

0

1.188

0

1.188

JOP Wilhelminalaan

0

40

1

39

Inrichting kasteeltuin

0

45

0

45

Wandel- en fietspad Ockhuizerlaan

0

189

1

188

Snelfietsroute Utrecht-Amersfoort

0

585

0

585

Moldaudreef

0

360

0

360

Fietsstraat Bastionweg

0

142

0

142

Vechtroute, David van Mollem en Rode Brug

0

675

0

675

Recreatief fiets-en wandelnetwerk

0

75

0

75

Subsidie RIEC-MN Focusthema
Bijdrage partners aan RVS inzake VIS 2019
Subsidie ZonMW Vliegende Brigade +
Subsidie RVS Radicalisering

50
29

6
0

0
0

0
21

50
29

0
0

0
0

6
21

Bijdrage schoolbesturen aan Zomerschool

0

42

0

42

Totaal andere overheden

4.175

5.042

3.713

5.504

Totaal vooruit ontvangen bedragen van overheidslichamen

14.798

64.452

17.474

61.776

Overige vooruit ontvangen bedragen

x € 1.000

Omschrijving

Boekwaarde
31-12-2019

Boekwaarde
 31-12-2020

Overige vooruit ontvangen bedragen

15.441

35.509

Totaal

15.441

35.509

Dit betreft de volgende posten:

x € 1.000

Omschrijving

Bedrag

Parkeer- en garage abonnementgelden

1.978

Erfpacht- en huuropbrengsten

2.032

Exploitatiebijdragen

4.080

Koopsommen grond

18.969

Budget afbouw Vleuterweide

1.220

Bestuurlijke boetes Inspectie Kinderopvang

1.182

Meerjarige programma's U10

2.487

Overig

3.561

Totaal

35.509

De hierboven genoemde 'Exploitatiebijdragen' hebben betrekking op opbrengsten die ontvangen zijn in het kader van het faciliterend grondbeleid en op basis van een getekende overeenkomst in rekening zijn gebracht bij derden.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48