2. Wmo: In Utrecht kan iedereen meedoen en als inwoners het niet zelfstandig kunnen krijgen zij daarbij de zorg en ondersteuning dichtbij en op maat

Indicatoren WMO

Bereik

De grafiek toont het bereik van Buurtteamorganisatie sociaal (BTO Sociaal) en de Aanvullende zorg over de jaren 2016 tot en met het derde kwartaal 2020. De bovenste lijn betreft het aantal lopende casussen bij BTO Sociaal. Het aantal lopende casussen is in 2020 stabiel gebleven, in totale aantallen is het bereik echter wel afgenomen (dit is echter niet op deze manier terug te zien in de grafiek die gebaseerd is lopende casussen). De onderste lijn betreft het bereik van het totaal van de aanvullende zorg, deze stijgt in 2020 door maar de stijging vlakt in 2020 wel af.

Buurtteam Sociaal
De lockdown periodes in het tweede en vierde kwartaal van 2020 hebben tot minder bereik geleid bij de Buurtteamorganisatie sociaal (BTO Sociaal). In de raadsbrief Corona-effecten Jeugd en Wmo is uitgebreid in gegaan op de verschillende effecten van de coronamaatregelen voor het bereik van de Buurtteams en de aanvullende zorg. De grafiek toont voor BTO Sociaal het aantal lopende casussen tot en met Q3. De Q4 cijfers van de lopende casussen zijn op moment van schrijven nog niet volledig beschikbaar.

Het verschil in bereik is beter inzichtelijk te maken middels de totale aantallen over heel 2020. In totale aantallen betekent dat voor BTO Sociaal in 2019 in totaal 12.920 klanten in 12.323 trajecten werden begeleid. In het jaar 2020 ontvingen 11.118 klanten ondersteuning van het buurteam in 10.834 trajecten. Het aantal trajecten is dus dit jaar gedaald met gemiddeld 12% ten opzichte van vorig jaar. Vanaf de lockdown in maart waren drie locaties open maar bleef de dienstverlening via telefoon, digitaal zoveel mogelijk beschikbaar en nam de instroom af. Vanaf 1 juni zijn alle locaties weer geopend.

Door de coronamaatregelen is de vergelijking met voorgaande jaren lastig. Verder wijken de cijfers in de grafiek af van de prognose in de begroting. Dit is het gevolg is van de splitsing van de cijfers tussen de cliënten BTO Sociaal en de Sociaal Raadslieden. De cliënten van de Sociaal Raadslieden zijn in de huidige grafiek niet langer meegenomen, hierover is de raad via de raadsbrief Cijfers Buurtteam Sociaal in februari geïnformeerd.

Aanvullende zorg
Kijkend naar de grafiek hierboven kunnen we zien dat het bereik voor de aanvullende zorg in zijn geheel nog steeds stijgt. Zoals eerder genoemd kunt u in de raadsbrief Corona-effecten Jeugd en Wmo lezen wat het effect was van de coronamaatregelen op het bereik van de verschillende vormen van aanvullende zorg.

Voor al het groepsaanbod zagen we echter dat de instroom van nieuwe deelnemers in Q2 en Q3 verminderde. Deze daling kwam deels door de angst voor Corona bij potentiele deelnemers om de stap richting activering te zetten. Maar ook werd de instroom bij bepaalde organisaties in mindere mate mogelijk door capaciteitsdaling in verband met de RIVM-vereisten.

Beschikbaarheid
Voor BTO Sociaal geldt dat het aantal dagen tussen kennismaking en eerste aanmelding gemiddeld uitkomt op 6,4 dagen (dit verschilt per buurtteamgebied). Dit is hoger dan de doelstelling van vijf dagen. Verklaring ligt in de coronamaatregelen. In twee teams is dit jaar wel een wachtlijst gemeld: West en Dichters- en rivierenwijk. De reden was dat het verzuim in dit team plotseling hoog was.

Op dit moment zien we dat over het algemeen de wachtlijsten voor de aanvullende zorg, in 2020 gestegen zijn. Om de negatieve effecten van de coronamaatregelen om te buigen is in 2020 de maatregel Versneld Vernieuwen vastgesteld. Hiermee beogen we het opvangen van de uitgestelde zorgvraag via extra incidentele inzet met een structureel effect.

In 2020 zijn de wachtlijsten voor Hulp bij Huishouden grotendeels verdwenen. Wachtlijsten waren het gevolg van grote vraag en een tekort aan personeel. Door de coronamaatregelen viel de vraag gedeeltelijk weg. En ook was er sprake van nieuwe instroom van medewerkers, doordat mensen in andere sectoren hun baan verloren en laagdrempelig aan de slag konden als hulp bij het huishouden, waardoor het tekort aan personeel kon worden weggewerkt.

Kwaliteit
Een belangrijk middel om de kwaliteit te meten zijn de ervaringen van de cliënten. Met onze samenwerkingspartners hebben wij het instrument Ervaringwijzer ontwikkeld als alternatief voor de in de Wmo 2015 verplicht gestelde landelijk vragenlijst. In 2020 is de nieuwe versie van Ervaringwijzer gelanceerd waarmee we nog beter de ervaringen van Utrechtse cliënten inzichtelijk kunnen maken.

Vanwege de coronaomstandigheden heeft de uitrol van het werken met Ervaringwijzer bij aanbieders Jeugd, Wmo en de sociale basis volledig digitaal en stapsgewijs plaatsgevonden. Steeds een paar aanbieders tegelijk, zodat ervaringen bij implementatie rond bijvoorbeeld techniek en privacy, meegenomen kunnen worden in het digitale informatiepakket voor de volgende groep aanbieders. Hierdoor heeft het ophalen van respons enige vertraging opgelopen waardoor nog niet voldoende respons beschikbaar is om de prestatie-indicatoren voor 2020 in te vullen.

Het streven is dat cliëntervaring in 2021 doorlopend wordt opgehaald met Ervaringwijzer zodat dit vervolgens ook structureel onderwerp van gesprek is met aanbieders. Zie de bijlage Voortgangsrapportage WMO 2019-2020 (vanaf p. 38) voor de rapportage die eind 2019 naar VWS is gestuurd over de ontwikkeling van Ervaringwijzer als instrument en de eerste opbrengsten.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48