1. Samenleven: Utrechters zijn betrokken bij elkaar, ondernemen samen activiteiten en iedereen kan zichzelf zijn

1.3 De veerkracht van kinderen, jongeren, ouders en opvoeders wordt versterkt

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Jongerenwerk
In de zomervakantie en de kerstvakantie waren er extra activiteiten om jongeren perspectief te bieden. Ook was er extra ambulante inzet. Van de ervaringen tijdens de zomer is door alle betrokken partners geleerd dat het nog meer betrekken van jongeren bij het organiseren van activiteiten en zelf mee laten denken bij het vinden van oplossingen om overlast tijdens de jaarwisseling tegen te gaan, belangrijk is. Tijdens de jaarwisseling had de inzet van de rolmodellen van het jongerenwerk een positief effect op de sfeer in de wijken.

BSO plus
Voor de BSO ‘plus’ ontvingen vier kinderopvangorganisaties subsidie. In totaal vingen zij hiermee 73 kinderen op. De BSO ‘plus’ groepen zijn verdeeld over zes locaties in de wijken Vleuten, De Meern, Utrecht-Oost en op twee scholen voor speciaal onderwijs in Rijnsweerd-Zuid en Kanaleneiland-Zuid.
We zien dat er een verschil is in de zwaarte van de doelgroep tussen de ‘plus’ groepen gekoppeld aan reguliere BSO-locaties en de ‘plus’ groepen gekoppeld aan de scholen voor speciaal onderwijs. Er is verkend hoe de basis- en aanvullende zorg indien nodig hierop kunnen aansluiten. Verder zien we dat kinderopvangorganisaties graag extra locaties starten in andere wijken, maar dat zij hiervoor niet altijd een goede locatie beschikbaar hebben. Dit komt enerzijds door de grote vraag naar kinderopvang en de druk op maatschappelijk vastgoed in het algemeen. Anderzijds komt het omdat voor de BSO ‘plus’ groep extra voorzieningen nodig zijn. Er wordt namelijk uitgegaan van meer ruimte (in m²) per kind en de beschikbaarheid van een extra ruimte waarin kinderen zich kunnen terugtrekken.

Kinderrechten
Er is veel ingezet op het versterken van de kinderrechten en het vergroten van jeugdparticipatie. Juist ook in tijden van Corona zijn we in gesprek gegaan met kinderen en jongeren. We hebben ruim 400 jongeren van 9 tot 25 jaar van basisscholen, voortgezet onderwijs, studentenverenigingen, uit de jeugdzorg en op straat, fysiek maar ook digitaal gevraagd naar hun mening over de 1,5 samenleving. We hebben ze gevraagd waar ze tegenaan lopen en wat er nodig is om dit te verhelpen. Dit hebben we gedaan in samenwerking met onze partners: DOCK, U2-B Heard!, Nationale Jongerenraad (NJR), Stichting Jongerenwerk Utrecht en Solgu (Denken en Tanken). Hier zijn mooie initiatieven en projecten uit voortgekomen die we samen met de Utrechtse jeugd en partners hebben opgepakt. Hiermee hebben we een nieuwe Impuls gegeven aan de Utrechtse Kinderrechtenstad. In de raadsbrief van 20 november 2020 leest u meer over wat we hierin gedaan hebben.

Corona

Jongerenwerk
Het jongerenwerk, uitgevoerd door Stichting JoU, heeft in 2020 een belangrijke rol gespeeld in de stad door (online) in contact blijven met jongeren, in contact te komen met een nieuwe groep kwetsbare jongeren en ze te ondersteunen met begeleiding en activiteiten. De regelmatig veranderende maatregelen vroegen schakelen, aanpassen en flexibiliteit van de hele organisatie. De reguliere activiteiten, gingen veelal in aangepaste vorm door: online, een-op-een, of buiten in plaats van binnen. Het jongerenwerk heeft veel extra activiteiten georganiseerd om jongeren perspectief te bieden. Voor de jongeren tot 18 jaar waren er meer mogelijkheden tot activiteiten, zoals sportactiviteiten buiten, dan voor 18 plussers. In grote delen van het jaar waren activiteiten in de buurthuizen, zeker voor 18-plussers, niet mogelijk. Online activiteiten waren een goed alternatief, maar niet hetzelfde als contact in het echt – jongeren misten het samenkomen in de buurthuizen. Binnen het meidenwerk is het gelukt om via de online activiteiten contacten te leggen met nieuwe meiden.

Jongeren konden terecht op spreekuren waar op afspraak begeleiding mogelijk was. Door de coronamaatregelen kwamen persoonsgerichte aanpakken (PGA’s) waar jongerenwerkers deel van uit maken onder druk te staan. Afspraken op locatie waren lastig en moesten vaker online of telefonisch plaats vinden. Dit had met name consequenties voor de nieuw op te starten PGA’s waarbij persoonlijk contact erg belangrijk is om vertrouwen te winnen.
Jongerenwerkers spraken jongeren aan op straat wanneer nodig. Een gesprek geeft jongeren een uitlaatklep om frustraties te bespreken en het zorgt er voor dat de jongerenwerkers contact hebben en houden met de jongeren en het straatleven. Hierbij werden ook de jongeren gesproken die Corona ontkenden of moeite hadden met de richtlijnen. Ouders bleken vragen te hebben over hoe om te gaan met hun kinderen tijdens deze pandemie. Samen met DOCK en Al Amal heeft JoU hier ouders zo goed mogelijk in ondersteund. Er is gestart met programma Join Us, gericht op eenzame jongeren. Het Wederkerig leren, gericht op het verbeteren van de samenwerking tussen jongerenwerk en buurtteam, heeft aan het begin van het jaar verder vorm gekregen, maar heeft vervolgens vanwege Corona stilgelegen. Dit is aan het eind van het jaar weer opgepakt. De schooljongerenwerkers hebben jongeren kunnen ondersteunen in de tijd dat de scholen open waren. Tijdens de lockdown periodes waren ze beschikbaar om leerlingen te ondersteunen, bijvoorbeeld via een-op-een contact. De jobcoaches van JoUWerk kregen meer vragen van jongeren om te helpen bij het vinden van een stage of (bij)baan. Persoonsgericht maatwerk werd hierbij extra belangrijk, omdat het aanbod minder werd, bijvoorbeeld doordat de horeca en winkels maandenlang dicht waren. Een deel van de jongeren is alsnog aan een (bij)baan of stage geholpen, anderen hebben bijvoorbeeld een cv gemaakt en sollicitatiegesprekken geoefend.
Binnen Samen voor Overvecht zijn de pleinaanpakken gericht op jongeren tussen 10 en 14 jaar (als onderdeel van de buurtaanpakken) doorgegaan. Rolmodellen uit Overvecht organiseerden zelf ook activiteiten voor jongeren in hun wijk. De samenwerking in de wijk is versterkt, onder andere met ondernemers en sportaanbieders.

Informele zorg
Gezinnen en kinderen hebben het afgelopen jaar extra veel steun gehad aan de inzet van vrijwilligers, denk daarbij aan extra uitleg over de maatregelen, mentale ondersteuning en hulp bij het opvoeden of het schoolwerk. In sommige perioden waren huisbezoeken mogelijk, in andere gevallen was de ondersteuning buiten tijdens een wandeling, online of telefonisch. De goede samenwerking die tot stand kwam tussen de partijen in de sociale basis heeft daar ook aan bijgedragen.

BSO plus
In het voorjaar hebben de kinderopvangorganisaties een paar maanden enkel noodopvang georganiseerd. Door middel van (video)bellen en filmpjes hebben de kinderopvangorganisaties zoveel mogelijk contact gehouden met de kinderen, waaronder de kinderen op de BSO ‘plus’ groep.

Vreedzaam
Voor de aanpak Vreedzaam is verder gebouwd aan een samenhangend pedagogisch kader op de diverse leefwerelden van de kinderen zoals op school en in de wijk. Er zijn 7 webinars ontwikkeld en uitgevoerd met diverse partners met meer dan 300 deelnemers. Hierbij was er extra aandacht voor de thema’s polarisatie en kinderrechten. De lessen op scholen over kinderrechten zijn gedeeltelijk gerealiseerd. De kinderraden zijn door Corona vrijwel niet doorgegaan. Er is met de leden van de Kinderwijkraad besproken hoe we/ze dit aankomende jaar kunnen vorm gegeven en wat hiervoor nodig is. Tijdens Corona is het niet gelukt om fysiek aan de slag te gaan met het ontwikkelen van een uitwisselingsprogramma ‘Welkom in Mijn Vreedzame Wijk’. Hierin zouden kinderen met diverse achtergronden met elkaar kennismaken en contact onderhouden om zo van elkaar te leren. Er is gestart met het ontwikkelen van een digitale vorm van het uitwisselingsprogramma. Oudertrainingen Vreedzaam konden in sommige gevallen vanwege Corona niet doorgaan. Wel is het gelukt hier online variaties op te bedenken zoals een webinar of de Facebookpagina Vreedzame wijk Lombok .

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48