1. Samenleven: Utrechters zijn betrokken bij elkaar, ondernemen samen activiteiten en iedereen kan zichzelf zijn

1.3 De veerkracht van kinderen, jongeren, ouders en opvoeders wordt versterkt

Wat hebben we bereikt?

De coronapandemie heeft veel gevraagd van kinderen, jongeren en gezinnen. Het beeld werd duidelijk dat er een groep is voor wie de maatregelen extra hard uitpakken door een veelheid van negatieve factoren. Binnen de nieuw gestarte tweewekelijkse call sociale basis Jeugd is door betrokken partijen, zoals jongerenwerk, DOCK, Brede school, het NIZU, Al Amal en SportUtrecht, samengewerkt en alles op alles gezet om hen in deze moeilijke tijd toch zo goed mogelijk te ondersteunen. Toch bleef de druk in sommige gezinnen groot en net netwerk soms beperkt.
Voor jongeren waren de effecten van de coronamaatregelen mentaal zwaar, jongeren voelen zich door de coronamaatregelen ernstig beperkt in hun sociale leven en maken zich zorgen over hun toekomst. Het jongerenwerk heeft er hard aan gewerkt het contact te onderhouden met de jongeren in de stad en vooral met de jongeren die het moeilijk hadden bijvoorbeeld thuis of op school. Met veel jongeren was contact via sociale media en waar mogelijk bleven de jongerenwerkers, zoals de schooljongerenwerkers en de individueel begeleiders, ook offline in contact. Dit is van groot belang geweest voor de jongeren. Er is een groeiende behoefte gebleken aan extra ondersteuning door het jongerenwerk, waaronder het schooljongerenwerk en de inzet op straat, voor een gewenste uitbreiding zijn nog geen structurele middelen beschikbaar.
Jongeren hadden het zwaar, maar bleken ook veerkrachtig. Zo hebben jongeren gedurende het jaar, en tijdens de kerstvakantie verschillende activiteiten opgezet, vrijwilligerswerk gedaan, en mee geholpen aan acties over vuurwerkpreventie.
Organisaties van informele zorg zijn in staat geleken ook in coronatijd, met inachtneming van alle richtlijnen en voorzorgsmaatregelen, goede ondersteuning te bieden. Zo konden vele vrijwilligers van betekenis zijn voor gezinnen en hun kinderen.
Met de beleidsregel Passende Kinderopvang hebben we de BSO ‘plus’ een vaste plek gegeven binnen het gemeentelijke beleid. Binnen deze beleidsregel valt ook de vernieuwde subsidieregeling voor Voorschoolse Educatie en Voorschoolse Educatie ‘plus’. De verantwoording over deze onderwerpen is te lezen bij het hoofdstuk Onderwijs.
Met kinderopvangorganisaties en partners uit de basiszorg en het onderwijs is rond de Voorschoolse Educatie een kernpartneraanpak ontwikkeld naar gelijkenis van de aanpak in het onderwijs. Het doel is om indien nodig vroegtijdig, vlot en integraal ondersteuning te bieden aan kind en gezin op de voorschool en hier op wijk- en stedelijk niveau lessen uit te trekken.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48