Wat heeft dat per product gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting 2019

Reali-
satie
2019

Nominale
begroting
2020

Actuele
begroting 2020

Reali-
satie
2020

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting 2021

Lasten

19-1-3-1

Versterken veerkracht

6375

Jongerenwerk

0

0

2.628

2.732

171

2.561

2.737

6376

Iedereen kan meedoen

0

0

790

828

0

828

828

6377

Samen in de wijk

0

0

82

85

0

85

85

6378

Zorgen voor elkaar

0

0

462

419

0

419

419

6379

Kinderrechten, inspraak en participatie

0

0

108

109

0

109

109

6650

Verwijsindex en Jeugdmonitor

56

54

0

57

57

0

57

6651

Jeugd en vrije tijd

3.866

3.760

0

0

4.094

-4.094

0

Totaal Lasten

3.921

3.813

4.069

4.231

4.323

-92

4.236

Saldo baten en lasten

-3.921

-3.813

-4.069

-4.231

-4.323

-92

-4.236

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

Saldo na mutaties reserves

-3.921

-3.813

-4.069

-4.231

-4.323

-92

-4.236

Investeringen

Subsidies

x € 1.000

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting 2020

Realisatie 2020

Verschil

Versterking sociale basis Jeugd en gezin

Versterking van de sociale basis om het beroep op aanvullende jeugdhulp te beperken

0

0

0

Ambulant jongerenwerk

Activeren van jeugdigen en bieden van mogelijkheden tot optimale ontwikkeling

2.593

2.801

208

Kinder- en jongerenwerk

Meidenwerk, jeugdverenigingen

55

158

103

Opvoedondersteuning

Hulp bij opgroeiproblemen voor jongeren

0

0

0

Jeugdhulp meedoen (subsidietender Sport)

Meedoen kinderen met een beperking/ondersteuningsvraag

49

51

2

Informele zorg en mantelzorg (jeugd)

Faciliteren, ondersteunen en organiseren van informele zorg inclusief mantelzorgondersteuning (jeugd)

464

464

0

Buurtnetwerken en wijkinformatiepunten (jeugd)

Versterken van wijkgerichte informatievoorziening door informatiepunten in de wijk en versterken van buurtnetwerken

30

31

1

Belangenbehartiging en Informatievoorziening (jeugd)

Faciliteren en organiseren van belangenbehartiging en informatie en advies

57

57

0

Sociale prestatie en dagondersteuning (jeugd)

Het versterken van de zelfredzaamheid van kwetsbare Utrechters en het vergroten van hun zingeving. Deze voorzieningen dragen bij aan de bestrijding van sociaal isolement, verbetering van de (geestelijke) gezondheid en de toename van maats. prestaties

171

232

61

Totaal

Prestatiedoelstelling 1.3.1

We faciliteren waar nodig ondersteuning zodat alle jeugdigen mee kunnen doen in de samenleving. We stimuleren hierbij een gezamenlijk pedagogische visie en gaan uit van de rechten van kinderen

3.419

3.794

375

Totaal

Subsidiedoelstelling

3.419

3.794

375

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48