1. Samenleven: Utrechters zijn betrokken bij elkaar, ondernemen samen activiteiten en iedereen kan zichzelf zijn

1.1 Utrecht heeft voldoende, goede en toegankelijke accommodaties waar bewoners met en voor elkaar activiteiten kunnen ondernemen

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Evaluatie welzijnsaccommodatiebeleid
In 2020 is een breed opgezet onderzoek gedaan naar het functioneren van de buurtcentra. Hiervoor zijn gebruikers, bezoekers, niet-bezoekers, vrijwilligers, professionals, beheerders en bestuurders gehoord. De algemene conclusie is dat er geen grote beleidswijziging nodig is en het beleid voldoende effectief is. Zowel bezoekers als ook niet-bezoekers zeggen dat de buurtcentra waarde hebben voor de sociale samenhang in de wijk; hetgeen, aldus de ondervraagden, bijdraagt aan een prettigere en veiligere buurt.

Speeltuinen
Inmiddels zijn twaalf speeltuinen verzelfstandigd. Zij ontwikkelen zich steeds meer tot bruisende speeltuinen met veel betrokkenheid vanuit de buurt. De overige negen speeltuinen doorlopen het proces tot verzelfstandiging op eigen tempo. Alle 21 speeltuinen werken intensief samen. Er is gewerkt aan een digitaal platform speeltuinen voor uitwisseling van informatie en kennis en aan een vorm van samenwerking voor gezamenlijke inkoop.
Landelijk is het Speelakkoord gesloten met de VNG, ministerie van VWS en diverse landelijke fondsen en andere betrokkenen. Het Speelakkoord heeft als doel meer aandacht voor het spelend kind met een beperking. In samenwerking met de beheerde speeltuinen, 'Speeltuinbende'; (fonds Gehandicapte Kind) en andere betrokkenen hebben wij middelen vrij gemaakt om een aantal speeltuinen meer speelwaarde te bieden voor kinderen met een beperking en het Samen Spelen te bevorderen. Naast de fysieke aanpassingen wordt ook gekeken naar mogelijke sociale drempels, waardoor kinderen en/of ouders minder of niet naar een speeltuin gaan. Hiervoor loopt een leerproces in Leidsche Rijn tussen de speeltuinen en Voorn en De Hoef om samen met studenten te onderzoeken hoe Samen Spelen bevorderd kan worden en wat hiervoor nodig is.
In sportspeeltuin Abstede is, in samenwerking met gebruikers en andere betrokkenen, een gedeeltelijk herinrichtingsplan uitgevoerd om het sporten en spelen aantrekkelijker te maken. Speeltuin de Pan heeft samen met gebruikers en omwonende een herinrichtingplan opgesteld. Dit plan is in het najaar 2020 uitgevoerd met een 2e fase in 2021.
De verantwoording over de beheerde speeltuinen is ook opgenomen onder het programma Jeugd.

Corona

Buurtcentra

Voor het beter bereik en in standhouden van contacten tussen buurtcentrum en bezoekers hebben  Podium Oost en DOCK het initiatief genomen om de digitale kanalen beter te benutten om wijkbewoners met elkaar te verbinden. De overige buurtcentra volgen deze manier van werken zolang dit gewenst is.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48