Wat heeft dat gekost?

x€1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2019

Realisatie 2019

Nominale
begroting 2020

Actuele
begroting 2020

Realisatie 2020

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele begroting 2021

Baten

02-2-2-1

Wonen

0

1.102

0

1.450

1.831

381

316

Totaal Baten

0

1.102

0

1.450

1.831

381

316

Lasten

02-2-2-1

Wonen

4.459

3.772

2.684

3.835

3.876

-42

2.714

Totaal Lasten

4.459

3.772

2.684

3.835

3.876

-42

2.714

Saldo baten en lasten

-4.459

-2.670

-2.684

-2.385

-2.045

339

-2.398

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

0

100

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

1.667

1.417

0

14.289

14.289

0

150

Saldo na mutaties reserves

-2.792

-1.353

-2.684

11.904

12.244

339

-2.248

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Wonen
De baten zijn 0,381 miljoen euro hoger dan begroot. De belangrijkste verklaringen zijn de hogere baten door vrijval middelen stimulering woningbouwproductie (0,492 miljoen euro) en de bijdragen van woningcorporaties voor gezamenlijke activiteiten (0,052 miljoen euro). Daarnaast is de subsidie voor de pilot goed verhuurderschap 0,172 miljoen euro lager dan begroot omdat een deel van de activiteiten in 2021 wordt uitgevoerd.

De lasten zijn 0,042 miljoen euro hoger dan begroot. Deels hangt dit samen met de hogere baten: 0,478 miljoen euro hogere lasten voor stimulering woningbouwproductie en 0,172 miljoen euro lagere lasten voor de pilot goed verhuurderschap.
De lasten voor nieuwe woonconcepten zijn 0,385 miljoen euro lager dan begroot omdat initiatieven, zoals het tot stand komen van wooncoöperaties een langere aanlooptijd hebben. Tot slot zijn de personeelslasten 0,120 miljoen euro hoger dan begroot.

Corona
Corona heeft op deze subdoelstelling geen invloed gehad op de uitvoering/kosten.

x € 1.000

Onderwerp

Iv3
taakveld

Meer

Niet gerealiseerde

Lasten

Baten

Lasten

baten

Geen invloed

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48