Wat heeft dat gekost?

x€1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2019

Realisatie 2019

Nominale
begroting 2020

Actuele
begroting 2020

Realisatie 2020

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele begroting 2021

Baten

05-1-2-1

Water en riolering

38.768

40.154

38.768

41.279

42.797

1.518

41.279

Totaal Baten

38.768

40.154

38.768

41.279

42.797

1.518

41.279

Lasten

05-1-2-1

Water en riolering

28.968

28.528

28.861

31.372

31.552

-180

31.386

Totaal Lasten

28.968

28.528

28.861

31.372

31.552

-180

31.386

Saldo baten en lasten

9.800

11.625

9.906

9.907

11.244

1.338

9.893

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

Saldo na mutaties reserves

9.800

11.625

9.906

9.907

11.244

1.338

9.893

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Water en riolering

Baten

De hogere baten zijn met name te verklaren door hogere opbrengsten uit de rioolheffing als gevolg van afrekeningen grootverbruikers van voorgaande jaren en een hoger volume (in m3 grootverbruik en aantal aansluitingen) dan rekening mee gehouden is in de tariefopstelling 2020.

Lasten
De financiële afwijkingen vallen binnen het afgesproken grensbedrag waarop afzonderlijke posten worden toegelicht.

Corona
De coronapandemie bemoeilijkte en vertraagde de werkzaamheden op verschillende manieren. De leveranties van de benodigde materialen voor reliningsprojecten liep vertraging op. In algemene zin ging de voorbereiding van projecten trager, doordat het afstemmen door thuiswerken moeizamer verloopt. En bij projecten waar de rioolvervanging onderdeel is van een complete herinrichting met een participatietraject ging de voorbereiding nog trager, omdat participatie zeker tijdens de eerste golf niet mogelijk was. Dit zal naar verwachting doorwerken bij de projecten waarvoor de realisatie in 2021 is voorzien.

x € 1.000

Onderwerp

Iv3
taakveld

Meer

Niet gerealiseerde

Lasten

Baten

Lasten

baten

Niet van toepassing

7.2

0

0

0

0

Verbonden Partijen

Belastingsamenwerking Gemeenten en Hoogheemraadschap : bijdrage (BghU) voor Rioolheffing: 0,854 miljoen euro.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48