Wat heeft dat gekost?

x€1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2019

Realisatie 2019

Nominale
begroting 2020

Actuele
begroting 2020

Realisatie 2020

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele begroting 2021

Baten

05-2-3-1

Het afval ophalen en de infrastructuur

47.234

47.221

47.039

50.329

49.494

-835

50.401

Totaal Baten

47.234

47.221

47.039

50.329

49.494

-835

50.401

Lasten

05-2-3-1

Het afval ophalen en de infrastructuur

34.541

37.649

34.057

38.651

41.115

-2.464

37.410

Totaal Lasten

34.541

37.649

34.057

38.651

41.115

-2.464

37.410

Saldo baten en lasten

12.693

9.572

12.982

11.678

8.380

-3.299

12.991

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

3

11

3

953

961

8

3

Saldo na mutaties reserves

12.696

9.583

12.985

12.631

9.341

-3.290

12.994

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Het afval ophalen en de infrastructuur daarvoor versterken

Baten
De vermindering van de inkomsten wordt voornamelijk veroorzaakt door de getroffen coronamaatregelen. De coulanceregeling voor de ondernemers inzake het bedrijfsafval en de inkomstenderving uit de opbrengsten vanuit de haven- en markttarieven bedraagt ruim 0,6 miljoen euro. Verder zijn de opbrengsten uit overige afvalstromen, zoals papier en textiel, verder gedaald, van 0,2 miljoen euro.

Lasten
De belangrijkste toename van de kostenstijging is veroorzaakt door de maatregelen met betrekking tot Corona. Door het massaal opruimen van zolders en bergingen en het thuiswerken is het aanbod van huishoudelijk afval veel hoger dan verwacht.

Bij de afvalscheidingsstations is mede door het extra bezoek meer afval gescheiden ingezameld en bij het 'gewone' inzamelen is door het thuiswerken meer huishoudelijk afval ingezameld dan in de begroting was voorzien, dit samen zorgt voor een toename van de kosten van 1,2 miljoen euro. In de periode van Corona was er meer inzet nodig van mensen en middelen. Ook zijn er voor een bedrag van ruim 0,5 miljoen euro aan extra maatregelen getroffen in de Corona periode zodat onze medewerkers op een veilige manier hun werk konden blijven doen.

De implementatie van Het Nieuwe Inzamelen heeft een langere doorlooptijd. Dit heeft tot gevolg gehad dat we meer capaciteit in menskracht en materieel hebben nodig gehad dan eerder verwacht. Daar staat wel een voordeel in de lasten tegenover als gevolg van het later aanschaffen van ondergrondse containers. Per saldo zijn de lasten door voorgaande oorzaken 0,3 miljoen euro hoger.

Er is voor 0,406 miljoen euro meer kwijtgescholden op de aanslagen afvalstoffenheffing. Dit is inclusief 0,07 miljoen euro kwijtscheldingen over voorgaande jaren. Van het bedrag van 0,336 miljoen euro over 2020 is de verwachting dat 50% hiervan veroorzaakt is door coronamaatregelen.

Per saldo bedragen de overige kleinere nadelen 0,194 miljoen euro.

Corona

Specificatie coronakosten

 Realisatie 2020

Kwijtschelding Afvalstoffenheffing
Inkomstenderving Coulanceregeling Bedrijfsafval

168
324

Inkomstenderving en extra kosten Markten in verband met Noodverordening

469

Inkomstenderving en extra kosten Havens

115

Directe kosten afvalverwerking Inzamelen

616

Directe kosten afvalverwerking Afvalscheidingsstations

548

Directe kosten coronamaatregelen

536

Totaal

2.776

Kwijtscheldingen Afvalstoffenheffing
Er is voor 0,406 miljoen meer kwijtgescholden op de aanslagen afvalstoffenheffing. Dit is inclusief 0,070 miljoen kwijtscheldingen over voorgaande jaren. Van het bedrag van 0,336 miljoen over 2020 is de verwachting dat 50% hiervan veroorzaakt is door coronamaatregelen.

Inkomstenderving Bedrijfsafval
Door de verplichte sluiting van de horeca in de binnenstad, als gevolg van de coronamaatregelen, neemt het aantal bezoekers af, dalen de omzetten en is er minder afval geproduceerd. Diverse ondernemers (Centrum Management Utrecht) hebben de gemeente gevraagd coulant om te gaan met de inzamelcontracten. Daarom is besloten om bedrijven die hun activiteiten door de Coronamaatregelen tijdelijk hebben moeten staken, tegemoet te komen in hun afvalcontracten. Deze bedrijven bieden tenslotte ook geen afval meer aan. Zij krijgen daarom de mogelijkheid om hun contract tijdelijk op te schorten.

Inkomstenderving Markten
In verband met de coronamaatregelen is een noodverordening van kracht ten aanzien van de markten, waarbij de non-food kramen lange tijd niet meer mochten komen. Daarnaast zijn er extra kosten gemaakt voor het verplicht uitvoeren van een deurbeleid bij het openstellen van de markten gedurende de lockdown in het najaar.

Inkomstenderving Havens
Door het uitstellen van het vaarseizoen zijn er lagere opbrengsten ten aanzien van brug-en sluisgelden de beroepsvaart en de recreatievaart.

Directe kosten afvalverwerking Inzamelen
Bij het inzamelen van het huishoudelijk afval is er tijdens de lockdown door het vele thuiswerken, internet bestellingen en het feit dat de winkels en Horeca gesloten waren meer afval opgehaald. Dit heeft geleid tot 0,616 miljoen euro aan hogere kosten.

Directe kosten afvalverwerking Afvalscheidingsstations
Bij de afvalscheidingsstations zijn er tijdens de lockdown erg veel bezoekers. Dit leidt tot meer afval en 0,548 miljoen euro aan hogere kosten.

Directe kosten coronamaatregelen
Ter bescherming van de medewerkers van de inzameldienst zijn er diverse beschermende maatregelen genomen zoals bebording, hesjes, lunchpakketten, extra schoonmaak van voertuigen en het inhuren van voertuigen wegens vertraging van levering van onderdelen die uit Spanje moesten komen. Tevens heeft meer inhuur plaatsgevonden omdat de medewerkers in vaste dienst in de risicogroep niet meer mochten werken op locatie. Dit heeft geleid tot 0,536 miljoen euro aan hogere kosten.

x € 1.000

Onderwerp

Iv3
taakveld

Meer

Niet gerealiseerde

Lasten

Baten

Lasten

baten

Het afval ophalen en de infrastructuur

7.3

1.868

0

0

0

Inkomstenderving Bedrijfsafval

7.3

0

0

0

324

Inkomstenderving Markten en extra kosten

3.3

259

0

0

210

Inkomstenderving Havens en extra kosten

2.3

13

0

0

102

Verbonden Partijen

Afvalverwijdering Utrecht : bijdrage is per saldo 9,9 miljoen euro.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48