2. Openbare ruimte is groen en schoon en nodigt uit tot ontmoeting

2.3 Afval wordt op efficiënte wijze gescheiden ingezameld om de klant van dienst te zijn en om in te zetten als grondstof

Wat hebben we bereikt?

Het Nieuwe Inzamelen
In de nota Afval is Grondstof werd in 2015 tot de introductie van Het Nieuwe Inzamelen besloten. Met het invoeren van Het Nieuwe Inzamelen kunnen we de transitie van afval naar grondstof verder realiseren, net als de ambitie “zakken van de straat”. In 2020 is bij 90% van de laagbouwaansluitingen Het Nieuwe Inzamelen ingevoerd. De binnenstad wordt hierbij buiten beschouwing gelaten. De manier waarop inzameling van afval en grondstoffen in de binnenstad wordt vormgegeven, wordt meegenomen in het bredere (participatie)traject rondom de omgevingsvisie binnenstad.

Het systeem met ondergrondse containers voor restafval komt bijna overal in de plaats van de vuilniszak en de kliko voor restafval. Waar mogelijk hebben Utrechters dan de beschikking over kliko’s voor gft en papier. Hiermee kunnen zij deze grondstoffen beter aan huis scheiden. Zo houden we minder restafval over en worden grondstoffen zo veel mogelijk opnieuw gebruikt.

Opt-in systeem voor ongeadresseerd drukwerk
Met ingang van 1 januari 2020 is in Utrecht het opt- in systeem voor ongeadresseerd drukwerk ingevoerd. Dat betekent dat alleen bij huishoudens die hier expliciet toestemming voor gaven door een ja/ja of een ja/nee sticker op de brievenbus te plakken, nog reclamefolders en huis-aan-huisbladen bezorgd mochten worden. Naar aanleiding van de uitspraak in het hoger beroep dat DPG Media aangetekend heeft, heeft het Gerechtshof de gemeente verboden te handhaven op de bezorging van de DPG huis-aan-huisbladen. Om een gelijk speelveld te creëren, wordt ook op de huis-aan-huisbladen van andere uitgevers niet gehandhaafd.

Communicatie over afval op maat
In 2020 was begrijpelijke communicatie op maat ook weer een uitgangspunt in onze dienstverlening. Zo maakten we de informatie over afval op de gemeentelijke website meer begrijpelijk en toegankelijk. Daarbij maken we steeds meer gebruik van video’s. Zo ontwikkelden we een video over de slimme, ondergrondse containers in Utrecht: wat zijn dit, hoe werkt het en wat zijn de voordelen voor inwoners. Video’s gebruiken we op de website van de gemeente, maar ook op de social mediakanalen. Dit is een laagdrempelige manier om informatie over te brengen. We houden nauw contact met het klantcontact centrum en passen onze communicatie aan op basis van vragen en reacties van inwoners en aan de hand van web-statistieken.
We gebruikten klanttevredenheidsonderzoeken, buurtbijeenkomsten en reacties van inwoners bij de invoering van Het Nieuwe Inzamelen, om de wensen en behoeften te peilen en daarop onze communicatie te verbeteren. Communicatiemiddelen over Het Nieuwe Inzamelen zijn geactualiseerd en vernieuwd.

De Afvalwijzer (app) is een belangrijk communicatiemiddel over de afval (inzameling). Net zoals in 2019, stimuleerden we in 2020 via verschillende communicatiemiddelen het gebruik van de Afvalwijzer (app). Via de Afvalwijzer(app) zijn inwoners altijd op de hoogte van actuele informatie over de inzameling van afval. Hier lezen ze ook alles over het scheiden van afval en vinden ze inzamelpunten in de buurt voor glas, papier en karton, textiel en plastic, blik en pak. Via de app of e-mail krijgen inwoners (indien gewenst) een herinnering op de dag voordat het afval wordt opgehaald of wanneer de ophaaldag is veranderd. Via de app verstuurden we eind 2020 pushberichten naar ruim 87.000 gebruikers. In 2019 was dit nog ruim 70.000 gebruikers. Gebruikers die aangegeven hebben dat zij pushberichten willen ontvangen, zullen deze berichten ontvangen.

In de communicatie is bovendien de focus gelegd op het zelf wegbrengen van het grofvuil naar de afvalscheidingsstations. De drukte bij de huis-aan-huis inzamelservice van grof afval wegens Corona was hier mede de aanleiding voor. Om de dienstverlening verder te verbeteren, kunnen bewoners op de website een indicatie krijgen hoe druk het is bij de afvalscheidingsstations. Zo kan men een geschikt moment uitkiezen om het afval weg te brengen.

Pilot nascheiding plastic, blik en pak
De pilot met nascheiding van plastic, blik en pak uit Utrecht is in 2020 geëvalueerd. Middels het vaststellen van de Grondstoffennota 2020 is besloten dat het restafval van alle Utrechtse huishoudens nagescheiden zal gaan worden. Op deze manier is het mogelijk om meer kunststoffen te scheiden, waardoor er minder restafval over blijft.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48