Wat heeft dat per product gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting 2019

Reali-
satie
2019

Nominale
begroting
2020

Actuele
begroting 2020

Reali-
satie
2020

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting 2021

Baten

05-2-2-1

Ontwikkelen van een aantrekkelijke groen

6398

Groenstructuurplan

577

515

25

259

218

-41

0

Totaal Baten

577

515

25

259

218

-41

0

Lasten

05-2-2-1

Ontwikkelen van een aantrekkelijke groen

6398

Groenstructuurplan

5.983

4.937

3.265

4.192

3.476

715

3.068

05-2-2-2

Ontwikkelen groen en recreatiegebieden

6399

Groen en recreatie om de stad

1.580

1.557

1.571

1.614

1.636

-22

1.654

05-2-2-3

Wij zorgen goed voor onze dieren in stad

6396

Dierenwelzijn

510

553

516

524

543

-18

541

Totaal Lasten

8.073

7.046

5.352

6.330

5.655

675

5.262

Saldo baten en lasten

-7.496

-6.532

-5.327

-6.071

-5.437

633

-5.262

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

1.966

1.966

0

625

0

-625

0

Saldo na mutaties reserves

-5.530

-4.566

-5.327

-5.446

-5.437

8

-5.262

Investeringen

Subsidies

x € 1.000

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting 2020

Realisatie 2020

Verschil

Dierenweides

Bijdrage aan exploitatie dierenweides

43

39

-4

Onderhoud monumentale bomen

Onderhoud monumentale bomen

0

1

1

Totaal

Prestatiedoelstelling 2.2.1

Ontwikkelen van een aantrekkelijke groene leefomgeving

43

40

-3

Totaal

Subsidiedoelstelling

43

40

-3

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48