Baten en lasten

Toelichting overzicht baten en lasten

x € 1.000

Taakveld

Baten

Lasten

Saldo van
baten en
lasten

Toevoeging
reserves

Onttrekking
reserves

Totaal

01

Bewoners en Bestuur

01 Bestuur

1.076

14.831

-13.755

0

2.664

-11.091

02 Burgerzaken

4.453

8.554

-4.101

732

140

-4.693

04 Overhead

12

6.434

-6.422

0

66

-6.356

064 Belastingen overig

154

149

5

0

0

5

54 Musea

111

3.301

-3.189

0

0

-3.189

57 Openb. groen & recreatie

60

338

-278

0

125

-153

61 Samenkr.& burgerparticip.

94

9.399

-9.305

0

0

-9.305

Totaal Programma Bewoners en Bestuur

5.959

43.005

-37.046

732

2.995

-34.783

02

Stedelijke ontwikkeling

03 Beheer over. geb.&gronden

1.351

1.351

0

0

0

0

08 Overige baten en lasten

0

-10.684

10.684

0

0

10.684

32 Fysieke bedrijfsinfrastr.

7.878

-2.745

10.622

0

0

10.622

55 Cultureel erfgoed

500

2.945

-2.445

0

2.965

520

81 Ruimtelijke ordening

421

5.508

-5.087

0

725

-4.362

82 Grondexpl. niet bedr.ter.

360.713

158.634

202.079

4.792

28.309

225.596

83 Wonen en bouwen

26.601

38.436

-11.835

7.326

25.266

6.106

Totaal Programma Stedelijke ontwikkeling

397.463

193.445

204.018

12.118

57.266

249.166

03

Duurzaamheid

74 Milieubeheer

1.431

15.541

-14.110

6.746

9.411

-11.445

Totaal Programma Duurzaamheid

1.431

15.541

-14.110

6.746

9.411

-11.445

04

Bereikbaarheid

063 Parkeerbelasting

33.909

9.238

24.671

0

53

24.724

08 Overige baten en lasten

0

-2.508

2.508

0

0

2.508

21 Verkeer en vervoer

3.288

17.439

-14.151

16.085

7.724

-22.512

22 Parkeren

6.677

17.777

-11.100

39

3.117

-8.022

25 Openbaar vervoer

2.463

6.272

-3.810

550

260

-4.100

74 Milieubeheer

1.469

7.617

-6.148

0

3.408

-2.740

Totaal Programma Bereikbaarheid

47.806

55.836

-8.030

16.674

14.561

-10.143

05

Openbare ruimte en groen

12 Openb. orde en veiligheid

53

1.972

-1.919

0

0

-1.919

21 Verkeer en vervoer

10.376

63.251

-52.875

0

100

-52.775

23 Recreatieve havens

300

971

-671

0

0

-671

24 Econom. havens&waterwegen

629

336

294

0

6

299

33 Bedrijvenlok.&bedrijfsrg.

501

831

-330

0

0

-330

55 Cultureel erfgoed

0

-150

150

0

0

150

57 Openb. groen & recreatie

308

26.336

-26.027

0

1.000

-25.027

72 Riolering

42.797

31.552

11.244

0

0

11.244

73 Afval

48.064

38.977

9.087

0

956

10.043

75 Begraafpl. & crematoria

1.266

2.085

-819

0

0

-819

Totaal Programma Openbare ruimte en groen

104.294

166.161

-61.867

0

2.061

-59.805

17

Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen

31 Economische ontwikkeling

612

17.580

-16.967

3.000

942

-19.025

65 Arbeidsparticipatie

0

517

-517

0

0

-517

Totaal Programma Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen

612

18.097

-17.484

3.000

942

-19.542

06

Werk en Inkomen

63 Inkomensregelingen

220.806

251.693

-30.887

0

0

-30.887

64 Begeleide participatie

513

22.276

-21.762

0

0

-21.762

65 Arbeidsparticipatie

915

22.867

-21.952

0

1.144

-20.808

671 Maatwerkdienstverl. 18+

28

2.527

-2.499

0

415

-2.084

Totaal Programma Werk en Inkomen

222.262

299.362

-77.101

0

1.559

-75.542

07

Onderwijs

42 Onderwijshuisvesting

2.066

45.272

-43.206

7.800

11.350

-39.656

43 Onderwijsbel.&leerlingzk.

13.053

37.253

-24.200

0

909

-23.291

53 Cultuurprs.,-prod.&-part.

0

3.012

-3.012

0

0

-3.012

56 Media

0

14.258

-14.258

0

0

-14.258

Totaal Programma Onderwijs

15.120

99.795

-84.675

7.800

12.258

-80.217

18

Ondersteuning op maat

61 Samenkr.& burgerparticip.

405

13.354

-12.950

0

1.600

-11.350

62 Wijkteams

157

48.332

-48.175

0

0

-48.175

66 Maatwerkvoorziening.(WMO)

0

8.589

-8.589

0

0

-8.589

671 Maatwerkdienstverl. 18+

1.177

48.671

-47.494

0

0

-47.494

672 Maatwerkdienstverl. 18-

234

63.215

-62.981

0

5.354

-57.627

681 Geëscaleerde zorg 18+

5.185

129.523

-124.338

0

0

-124.338

682 Geëscaleerde zorg 18-

56

10.551

-10.495

0

0

-10.495

Totaal Programma Ondersteuning op maat

7.215

322.236

-315.022

0

6.954

-308.068

08

Volksgezondheid

71 Volksgezondheid

3.266

28.115

-24.849

0

122

-24.727

Totaal Programma Volksgezondheid

3.266

28.115

-24.849

0

122

-24.727

09

Veiligheid

11 Crisisbeheers.& Brandweer

277

29.416

-29.139

0

0

-29.139

12 Openb. orde en veiligheid

1.184

23.989

-22.805

0

210

-22.595

Totaal Programma Veiligheid

1.462

53.405

-51.944

0

210

-51.734

10

Cultuur

53 Cultuurprs.,-prod.&-part.

61

44.736

-44.674

402

297

-44.780

54 Musea

0

8.931

-8.931

0

0

-8.931

56 Media

0

773

-773

0

0

-773

Totaal Programma Cultuur

61

54.440

-54.379

402

297

-54.484

19

Samenleven en Sport

43 Onderwijsbel.&leerlingzk.

2.900

4.700

-1.800

0

0

-1.800

51 Sportbeleid en activering

816

8.377

-7.561

0

264

-7.297

52 Sportaccommodaties

10.559

34.898

-24.339

115

24.879

425

61 Samenkr.& burgerparticip.

884

32.143

-31.259

0

435

-30.825

71 Volksgezondheid

0

57

-57

0

0

-57

Totaal Programma Samenleven en Sport

15.158

80.175

-65.017

115

25.577

-39.554

12

Utrechts Vastgoed

42 Onderwijshuisvesting

912

1.250

-339

0

0

-339

83 Wonen en bouwen

22.271

13.131

9.140

3.326

3.140

8.953

Totaal Programma Utrechts Vastgoed

23.183

14.382

8.801

3.326

3.140

8.615

13

Algemene middelen

05 Treasury

2.949

-2.795

5.744

0

0

5.744

061 OZB woningen

41.045

5.145

35.901

0

0

35.901

062 OZB niet - woningen

70.758

373

70.386

0

0

70.386

064 Belastingen overig

1.195

306

890

0

0

890

07 Alg. uitkering &gem.fonds

813.513

0

813.513

0

0

813.513

08 Overige baten en lasten

0

274

-274

142.320

94.620

-47.975

34 Economische promotie

2.236

3

2.234

0

0

2.234

Totaal Programma Algemene middelen

931.697

3.305

928.392

142.320

94.620

880.691

14

Overhead

04 Overhead

6.293

186.282

-179.988

2.860

4.332

-178.516

08 Overige baten en lasten

0

-10.676

10.676

0

0

10.676

Totaal Programma Overhead

6.293

175.606

-169.313

2.860

4.332

-167.840

20

Vennootschapsbelasting

09 Vennootschapsbelasting

0

250

-250

0

0

-250

Totaal Programma Vennootschapsbelasting

0

250

-250

0

0

-250

Totaal

1.783.282

1.623.156

160.126

196.093

236.305

200.337

Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.

x € 1.000

Taakveld

Baten

Lasten

Saldo van
baten en
lasten

Toevoeging
reserves

Onttrekking
reserves

Totaal

0.Bestuur en ondersteuning

01 Bestuur

1.076

14.831

-13.755

0

2.664

-11.091

02 Burgerzaken

4.453

8.554

-4.101

732

140

-4.693

03 Beheer over. geb.&gronden

1.351

1.351

0

0

0

0

04 Overhead

6.306

192.716

-186.410

2.860

4.398

-184.872

05 Treasury

2.949

-2.795

5.744

0

0

5.744

061 OZB woningen

41.045

5.145

35.901

0

0

35.901

062 OZB niet - woningen

70.758

373

70.386

0

0

70.386

063 Parkeerbelasting

33.909

9.238

24.671

0

53

24.724

064 Belastingen overig

1.349

455

894

0

0

894

07 Alg. uitkering &gem.fonds

813.513

0

813.513

0

0

813.513

08 Overige baten en lasten

0

-23.593

23.593

142.320

94.620

-24.107

09 Vennootschapsbelasting

0

250

-250

0

0

-250

1.Veiligheid

11 Crisisbeheers.& Brandweer

277

29.416

-29.139

0

0

-29.139

12 Openb. orde en veiligheid

1.237

25.961

-24.724

0

210

-24.514

2.Verkeer, vervoer en waterstaat

21 Verkeer en vervoer

13.664

80.690

-67.026

16.085

7.824

-75.288

22 Parkeren

6.677

17.777

-11.100

39

3.117

-8.022

23 Recreatieve havens

300

971

-671

0

0

-671

24 Econom. havens&waterwegen

629

336

294

0

6

299

25 Openbaar vervoer

2.463

6.272

-3.810

550

260

-4.100

3.Economie

31 Economische ontwikkeling

612

17.580

-16.967

3.000

942

-19.025

32 Fysieke bedrijfsinfrastr.

7.878

-2.745

10.622

0

0

10.622

33 Bedrijvenlok.&bedrijfsrg.

501

831

-330

0

0

-330

34 Economische promotie

2.236

3

2.234

0

0

2.234

4.Onderwijs

42 Onderwijshuisvesting

2.978

46.522

-43.544

7.800

11.350

-39.995

43 Onderwijsbel.&leerlingzk.

15.953

41.953

-26.000

0

909

-25.091

5.Sport, cultuur en recreatie

51 Sportbeleid en activering

816

8.377

-7.561

0

264

-7.297

52 Sportaccommodaties

10.559

34.898

-24.339

115

24.879

425

53 Cultuurprs.,-prod.&-part.

61

47.747

-47.686

402

297

-47.792

54 Musea

111

12.232

-12.121

0

0

-12.121

55 Cultureel erfgoed

500

2.795

-2.295

0

2.965

670

56 Media

0

15.031

-15.031

0

0

-15.031

57 Openb. groen & recreatie

368

26.674

-26.306

0

1.125

-25.181

6.Sociaal domein

61 Samenkr.& burgerparticip.

1.383

54.897

-53.514

0

2.035

-51.479

62 Wijkteams

157

48.332

-48.175

0

0

-48.175

63 Inkomensregelingen

220.806

251.693

-30.887

0

0

-30.887

64 Begeleide participatie

513

22.276

-21.762

0

0

-21.762

65 Arbeidsparticipatie

915

23.384

-22.469

0

1.144

-21.325

66 Maatwerkvoorziening.(WMO)

0

8.589

-8.589

0

0

-8.589

671 Maatwerkdienstverl. 18+

1.204

51.198

-49.994

0

415

-49.579

672 Maatwerkdienstverl. 18-

234

63.215

-62.981

0

5.354

-57.627

681 Geëscaleerde zorg 18+

5.185

129.523

-124.338

0

0

-124.338

682 Geëscaleerde zorg 18-

56

10.551

-10.495

0

0

-10.495

7.Volksgezondheid en milieu

71 Volksgezondheid

3.266

28.172

-24.906

0

122

-24.784

72 Riolering

42.797

31.552

11.244

0

0

11.244

73 Afval

48.064

38.977

9.087

0

956

10.043

74 Milieubeheer

2.900

23.158

-20.258

6.746

12.819

-14.185

75 Begraafpl. & crematoria

1.266

2.085

-819

0

0

-819

8.Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

81 Ruimtelijke ordening

421

5.508

-5.087

0

725

-4.362

82 Grondexpl. niet bedr.ter.

360.713

158.634

202.079

4.792

28.309

225.596

83 Wonen en bouwen

48.872

51.567

-2.695

10.652

28.406

15.059

Totaal

1.783.282

1.623.156

160.126

196.093

236.305

200.337

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48