1. Jeugd: Kinderen in de stad groeien gezond en veilig op en kunnen zich daarbij maximaal ontwikkelen en ontplooien

1.2. Zorg voor jeugd sluit goed aan bij de vraag van de gebruiker, is snel beschikbaar en eenvoudig en efficiënt georganiseerd

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Zoals bij effectdoestelling E1.1.2. geschetst zijn er het afgelopen jaar grote stappen gezet in het integraal en buurtgericht organiseren van aanvullende zorg voor kinderen. Specialistische jeugdhulpprofessionals bieden vanaf 2020 vanuit teams in de buurten zorg dichtbij huis. Op deze manier kan nóg beter worden samengewerkt met het gezin en andere betrokken professionals. Zo worden KOOS en Spoor030 al vaak door andere partijen gevonden voor laagdrempelige consultatie en merken zij dat het feit dat ze zo dicht bij gezinnen werken in veel situaties direct van meerwaarde is.

In 2020 hebben KOOS, Spoor030 en andere partijen zich ook maximaal ingespannen om de zorgcontinuïteit van cliënten die al in zorg waren in 2019 zoveel mogelijk te borgen. Cliënten die in 2020 hun zorgtraject afrondden, hebben dit kunnen doen bij de hulpverlener waar zij al in zorg waren. Voor de cliënten waarvan de zorg ook in 2021 nog doorloopt, zijn tijdig afspraken gemaakt met KOOS en Spoor030 om een zorgvuldige overdracht te organiseren.

Per 1 april 2020 werken we samen met Yeph aan de vernieuwing van de essentiële functies, de zeer specialistische jeugdhulp (jeugdzorg+, driemilieuvoorzieningen, klinische GGZ). In de samenwerking met Yeph wordt maximaal ingezet op het afbouwen van de essentiële functies naar passende alternatieven dichtbij huis, en zoveel mogelijk ambulant. Voor de groep kinderen voor wie er (nog) geen passend alternatief in de buurt van thuis is, vindt de inzet van een essentiële functie plaats met maximale betrokkenheid vanuit ouders. Deze inzet is ook nadrukkelijk een onderdeel van een regionaal/Utrechts ambulant traject. Het perspectief is gericht op een toekomst zo snel mogelijk weer thuis of in een gezin(svorm): geen kind ‘woont’ in een voorziening voor essentiële functies. Hiervoor werkt Yeph nauw samen met het buurtteam, SAVE, KOOS en Spoor030.
Onderdeel van de vernieuwing is de beschikbaarheid van een expertiseteam dat laagdrempelig kan meedenken met hulpverleners van gezinnen. Door deze laagdrempeligheid kan de kennis eenvoudig vroegtijdig worden betrokken. Het expertiseteam bestaat uit professionals met veel ervaring in de essentiële functies die gezamenlijk het centrale toegangspunt vormen. Zij kunnen meedenken met hulpverleners van kinderen en gezinnen om te komen tot passende ambulante maatwerkoplossingen voor de gezinnen.

Corona
Naast de eerdergenoemde impact van de coronamaatregelen op de tijdige beschikbaarheid van de hulp en het samenwerken in de buurten, heeft Corona ook gevolgen gehad voor de inzet die nodig was bij het organiseren van zorgcontinuïteit. Waar door aanbieders van zorgcontinuïteit bijvoorbeeld eerder de inschatting werd gemaakt dat de zorg in 2020 door hen afgerond kon worden, kregen ook deze zorgaanbieders te maken met langere zorgduur van trajecten en het afzeggen van afspraken. Hierdoor zijn er meer cliënten die langer zorg hebben ontvangen (hogere kosten) en meer cliënten voor wie er afspraken gemaakt moesten worden met KOOS en Spoor030 voor het continueren van de zorg in 2021.

Yeph is gestart in tijden van Corona, tijdens de eerste lockdown, waardoor professionals elkaar niet fysiek konden ontmoeten. Dit maakte het lastig om elkaar in de nieuwe organisatie te leren kennen en kennis te maken met de partners in de stad. Het expertiseteam is, vanwege de druk die Corona heeft gelegd op de zorg in de voorzieningen, twee maanden later van start gegaan, namelijk per 1 juni. De zorg van Yeph is op een zo normaal mogelijke manier doorgegaan. Wel brachten de maatregelen moeilijkheden met zich mee, met name in jeugdhulp met verblijf, bijvoorbeeld de beperking van de bezoek- en verlofmogelijkheden.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48