Wat heeft dat gekost?

x€1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2019

Realisatie 2019

Nominale
begroting 2020

Actuele
begroting 2020

Realisatie 2020

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele begroting 2021

Baten

18-1-2-1

Aanvullende zorg Jeugd

0

317

0

0

234

234

0

Totaal Baten

0

317

0

0

234

234

0

Lasten

18-1-2-1

Aanvullende zorg Jeugd

61.579

56.238

51.831

60.209

63.308

-3.098

59.660

Totaal Lasten

61.579

56.238

51.831

60.209

63.308

-3.098

59.660

Saldo baten en lasten

-61.579

-55.920

-51.831

-60.209

-63.073

-2.864

-59.660

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

789

789

0

5.354

5.354

0

0

Saldo na mutaties reserves

-60.790

-55.131

-51.831

-54.855

-57.719

-2.864

-59.660

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Jeugd algemeen:
Op het totaal aan doelstellingen voor jeugd onder het programma Ondersteuning op maat (Buurtteam Jeugd en gezin, Aanvullende zorg voor jeugd en Passende jeugdbescherming) is een tekort ontstaan van 2,575 miljoen euro.
Bij de tweede bestuursrapportage 2020 verwachtten we een overschot van 3,8 miljoen euro. Dit verwachte overschot is toegevoegd aan de begroting 2021. De begroting 2020 is om die reden met 3,8 miljoen euro verlaagd. De kosten 2020 bleken uiteindelijk toch hoger dan bij de bestuursrapportage was ingeschat. Daardoor is, ten opzichte van de verlaagde begroting 2020, nu een tekort ontstaan van 2,575 miljoen euro. Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting betekent dit dus een voordeel van 0,936 miljoen euro.
2020 was een bijzonder en ingewikkeld jaar. Onze nieuwe partners KOOS en Spoor030 waren druk met de opbouw van de organisaties en de buurtgerichte specialistische jeugdhulp. De aanbieders zorgcontinuïteit waren druk om de zorg aan cliënten goed af te ronden of over te dragen aan KOOS en Spoor030. Daarbij werden we geconfronteerd met Corona, wat voor alle aanbieders forse impact had.
We zien dat zorg langer duurt en dat het overdragen van zorg aan KOOS en Spoor030 ook langer tijd kost. Dit wordt mede veroorzaakt doordat zorg zwaarder wordt als gevolg van de impact van Corona. Aanbieders zien bijvoorbeeld meer vragen rond angst en depressie. Daarnaast zien ze uitval van zorg door ziekte bij cliënten en hulpverleners.
Mede hierdoor zijn de kosten van zorgcontinuïteit hoger dan vooraf was verwacht. Ook hebben we gezien dat de rekenregels waarmee de budgetten voor zorgcontinuïteit bepaald zijn niet altijd passend waren, waardoor ophogingen nodig waren.

Aanvullende zorg jeugd
Op de doelstelling Aanvullende zorg jeugd is daardoor een overschrijding ontstaan van 2,864 miljoen euro. De baten betreffen voornamelijk de specifieke uitkering voor de vastgoedtransitie Jeugdzorg plus en de specifieke uitkering voor de expertisenetwerken, voor het deel dat er in 2020 inzet voor is geweest. De nog niet bestede middelen worden conform de regelingen ingezet in 2021.

Corona
2020 was een bijzonder en ingewikkeld jaar. Onze nieuwe partners KOOS en Spoor030 waren druk met de opbouw van de organisaties en de buurtgerichte specialistische jeugdhulp. De aanbieders zorgcontinuïteit waren druk om de zorg aan cliënten goed af te ronden of over te dragen aan KOOS en Spoor030. Daarbij werden we geconfronteerd met Corona, wat voor alle aanbieders forse impact had.
We zien dat zorg langer duurt en dat het overdragen van zorg aan KOOS en Spoor030 ook langer tijd kost. Dit wordt mede veroorzaakt doordat zorg zwaarder wordt als gevolg van de impact van Corona. Aanbieders zien bijvoorbeeld meer vragen rond angst en depressie. Daarnaast zien ze uitval van zorg door ziekte bij cliënten en hulpverleners.
Mede hierdoor zijn de kosten van zorgcontinuïteit hoger dan vooraf was verwacht. Vanuit het rijk is een bedrag van 0,651 miljoen euro beschikbaar voor coronacompensatie. Hierop doen we een beroep via een dekkingsvoorstel.

x € 1.000

Onderwerp

Iv3
taakveld

Meer

Niet gerealiseerde

Lasten

Baten

Lasten

baten

Aanvullende zorg

6.72

651

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48