Wat heeft dat gekost?

x€1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2019

Realisatie 2019

Nominale
begroting 2020

Actuele
begroting 2020

Realisatie 2020

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele begroting 2021

Baten

18-2-3-1

24-uurs begeleiding

4.000

5.223

4.284

4.284

5.185

901

4.284

Totaal Baten

4.000

5.223

4.284

4.284

5.185

901

4.284

Lasten

18-2-3-1

24-uurs begeleiding

118.685

115.034

116.581

130.018

129.523

495

112.429

Totaal Lasten

118.685

115.034

116.581

130.018

129.523

495

112.429

Saldo baten en lasten

-114.685

-109.811

-112.297

-125.734

-124.338

1.396

-108.145

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

500

500

0

0

0

0

0

Saldo na mutaties reserves

-114.185

-109.311

-112.297

-125.734

-124.338

1.396

-108.145

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

24-uurs begeleiding
De baten vallen circa 0,9 miljoen euro hoger uit dan begroot. De eigen bijdrage voor beschermd wonen zijn inkomensafhankelijk en daarom kunnen deze van jaar op jaar fluctueren in 2020 is hier 0,5 miljoen euro meer ontvangen. Daarnaast is er een niet begrote subsidie ontvangen van het ministerie van Veiligheid en Justitie voor het begeleiden van ex-gedetineerden van 0,3 miljoen euro.

De lasten zijn iets lager dan het begrote bedrag. In de lasten zitten naast de reguliere kosten voor de ingekochte en gesubsidieerde zorg en ondersteuning ook kosten ten aanzien van de gevolgen van de coronapandemie. Het gaat dan voornamelijk om kosten voor daklozenopvang. Om te voldoen aan de maatregelen van het RIVM is er meer ruimte nodige om hetzelfde aantal mensen op te vangen. Tevens betekende dit een hogere inzet van personeel bij onze partners in de stad.

Corona
Voor WMO is in zijn totaliteit 7,08 miljoen euro aan coronacompensatie ontvangen. Dit bedrag is als voordeel verwerkt op het resultaat op het programma Algemene middelen. Voor deze subdoelstelling is het niet noodzakelijk om aanspraak te maken op die compensatie.

x € 1.000

Onderwerp

Iv3
taakveld

Meer

Niet gerealiseerde

Lasten

Baten

Lasten

baten

Geen effecten als gevolg van Corona

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48