2. Wmo: In Utrecht kan iedereen meedoen en als inwoners het niet zelfstandig kunnen krijgen zij daarbij de zorg en ondersteuning dichtbij en op maat

2.3 Inwoners in de regio Utrecht die onvoldoende zelfredzaam en/of dakloos zijn, krijgen (24-uurs)begeleiding, thuis of in een woonvoorziening. De begeleiding is gericht op herstel en activering

Wat hebben we bereikt?

De transformatie van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis, waarmee invulling gegeven wordt aan de Regionale Koers MO/BW, is samen met de zorgpartners, woningcorporaties en de U16- regiogemeenten in 2020 verder vormgegeven. Dit met als doel dat de inwoners in de regio zo lang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen (blijven) wonen. In juni 2020 is het Wmo Regioplan Utrecht-Stad vastgesteld, waarin de kaders voor de regionale samenwerking Beschermd Wonen zijn beschreven.

In 2020 is de transformatie van MO/BW naar Thuis in de Wijk, waarbij mensen zoveel mogelijk zelfstandig in een eigen woning wonen en daar de zorg krijgen die ze nodig hebben, verder doorgezet. Het netwerk in de wijk is voor deze beweging nog meer versterkt. Hiernaast hebben we meer grip gekregen op de instroom in beschermd wonen en maatschappelijke opvang (en de wachtlijsten voor deze doelgroepen) door de ontwikkeling van één centrale wachtlijst.

In 2020 is uitvoering gegeven aan de nieuwe taken van de gemeente in het kader van de verplichte Wet verplichte ggz (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd). Zorgprofessionals en veiligheidspartners werken zowel in de wijken als in de gemeente en veiligheidsregio intensiever met elkaar samen. Zorg en veiligheidspartners weten elkaar beter te vinden door de ontwikkeling van een integrale en op elkaar afgestemde aanpak bij casuïstiek op het snijvlak van zorg en veiligheid.

Er zijn voorbereidingen getroffen voor de openstelling van de Wet Langdurige Zorg (Wlz) voor mensen met een ernstige psychische stoornis per 1 januari 2021. Dit betekent dat minimaal 30% van de mensen die zijn aangewezen op Beschermd Wonen (vanuit de Wmo) doorstromen naar de Wlz. In 2020 is samen met de ketenpartners ervoor gezorgd dat de overgang voor cliënten zo soepel mogelijk is verlopen en mensen niet tussen wal en schip raken. De openstelling van de Wlz voor deze doelgroep heeft een uitname uit het Wmo-budget ten gevolg. In 2020 heeft de VNG namens gemeenten gewerkt aan afspraken met het rijk over hoe de financiële uitname wordt bepaald. De gemeente Utrecht heeft deelgenomen aan dat proces, wat als resultaat heeft gehad dat voor de uitname het minst nadelige scenario voor gemeenten is gekozen.

Bij de professionals in de wijken en bewonersinitiatieven is meer aandacht voor herkenning van en begrip voor psychiatrische problematiek en destigmatisering. Zij herkennen psychiatrische problematiek beter en zijn beter staat om te handelen. Hiernaast is meer bewustzijn ontstaan dat een mix van verschillende groepen bewoners niet vanzelf gaat. Professionals en bewoners zijn zich er meer van bewust dat het accepteren van mensen met een ander gedrag tijd en aandacht vraagt.

In 2020 hebben we verder ingezet op het voorkomen dat mensen dakloos raken door problemen tijdig te signaleren. Als iemand toch dakloos raakt, bieden we snel tijdelijke opvang met hulpverlening, met als inzet dat hij of zij zo snel mogelijk weer een ‘gewoon’ dak boven het hoofd heeft. Als iemand die dakloos is geweest weer een woonplek heeft, zorgen we voor begeleiding zodat de kans op terugval in dakloosheid kleiner wordt. In het Plan van aanpak huisvesting en ondersteuning kwetsbare doelgroepen zijn afspraken opgenomen over een integrale aanpak van huisvesting van kwetsbare doelgroepen. De kwantitatieve doelstelling is het realiseren van 385 woningen voor de doelgroep MO/BW en 50 woningen voor kwetsbare jongvolwassenen. In 2020 zijn deze aantallen zo goed als gerealiseerd. Een deel van deze woningen zijn in nieuwbouw en in de vorm van gemengd woonconcepten gerealiseerd.

In 2020 is gestart met het project Living Lab Eerst een (t)huis. Doel van het project is om tenminste 200 meerjarige housing first-trajecten in de regio U16 uit te voeren, waarin daklozen van instroom tot uitstroom naar zelfstandigheid worden begeleid.

Veilig Thuis, het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling, en Moviera hebben in 2020 ingezet op verlagen van de drempel voor het melden van zorgen, signalen of hulpvragen over huiselijk geweld en kindermishandeling. Het Centrum voor seksueel geweld (CSG) Utrecht heeft in 2020, 175 (peildatum 1/12/20) mensen kunnen begeleiden die zich binnen zeven dagen na een gebeurtenis van seksueel geweld hebben gemeld en 330 mensen begeleid die zich na zeven dagen meldden. Hoewel er sprake is van een lichte daling ten opzichte van 2019, bevestigen de cijfers het beeld dat mensen na seksueel geweld het centrum steeds beter en sneller weten te vinden, echter ook hier zien wij het effect van Corona, waarin tijdens de lockdown periodes sprake was van minder plegingen van seksueel geweld.  

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48