Wat heeft dat per product gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting 2019

Reali-
satie
2019

Nominale
begroting
2020

Actuele
begroting 2020

Reali-
satie
2020

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting 2021

Baten

18-2-3-1

24-uurs begeleiding

6690

Beschermd wonen

4.000

4.766

0

0

0

0

0

6691

Maatschappelijke Opvang

0

307

0

0

0

0

0

6692

Geweld in afhankelijkheidsrelaties

0

150

0

0

62

62

0

6694

Beschermd wonen

0

0

4.284

4.284

4.829

545

4.284

6695

Daklozenopvang

0

0

0

0

294

294

0

Totaal Baten

4.000

5.223

4.284

4.284

5.185

901

4.284

Lasten

18-2-3-1

24-uurs begeleiding

6690

Beschermd wonen

95.812

89.117

0

0

49

-49

0

6691

Maatschappelijke Opvang

13.984

17.222

0

0

0

0

0

6692

Geweld in afhankelijkheidsrelaties

8.889

8.695

8.742

9.293

9.342

-49

9.561

6694

Beschermd wonen

0

0

95.241

104.547

95.810

8.737

79.616

6695

Daklozenopvang

0

0

12.598

16.178

24.322

-8.145

23.253

Totaal Lasten

118.685

115.034

116.581

130.018

129.523

495

112.429

Saldo baten en lasten

-114.685

-109.811

-112.297

-125.734

-124.338

1.396

-108.145

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

500

500

0

0

0

0

0

Saldo na mutaties reserves

-114.185

-109.311

-112.297

-125.734

-124.338

1.396

-108.145

Investeringen

Subsidies

x € 1.000

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting 2020

Realisatie 2020

Verschil

Gecombineerde inloopvoorziening voor daklozen

Het bieden van een duidelijke ingang, snel bieden van tijdelijke opvang en integrale hulpverlening, bijdrage aan herstel van daklozen, vergroten van de door- en uitstroom uit de maatschappelijke opvang

1.478

1.677

199

Sociale prestaties en Dagondersteuning

Het versterken van de zelfredzaamheid van kwetsbare Utrechters en het vergroten van hun zingeving. Deze voorzieningen dragen bij aan de bestrijding van sociaal isolement, verbetering van de (geestelijke) gezondheid en de toename van maatschappelijke

5.750

5.384

-366

Programmaraad sociaal domein

Programmaraad sociaal domein

0

400

400

Totaal

Prestatiedoelstelling 2.3.1

Een passend aanbod van 24-uurs begeleiding, indien nodig in een woonvoorziening, voor alle inwoners van Utrecht en regiogemeenten

7.228

7.461

233

Totaal

Subsidiedoelstelling

7.228

7.461

233

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48