Wat heeft dat gekost?

x€1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2019

Realisatie 2019

Nominale
begroting 2020

Actuele
begroting 2020

Realisatie 2020

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele begroting 2021

Baten

18-2-4-1

Vluchtelingen (inburgr./integr.)

0

2

0

0

405

405

0

Totaal Baten

0

2

0

0

405

405

0

Lasten

18-2-4-1

Vluchtelingen (inburgr./integr.)

8.281

7.032

2.420

8.137

8.475

-337

5.965

Totaal Lasten

8.281

7.032

2.420

8.137

8.475

-337

5.965

Saldo baten en lasten

-8.281

-7.030

-2.420

-8.137

-8.070

67

-5.965

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

1.600

1.600

0

0

Saldo na mutaties reserves

-8.281

-7.030

-2.420

-6.537

-6.470

67

-5.965

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Vluchtelingen
De prestatiedoelstelling Vluchtelingen laat in 2020 een positief resultaat zien van 0,067 miljoen euro. De hogere baten van 0,4 miljoen euro worden voornamelijk verklaard door coronacompensatie die van het Rijk is verkregen. De hogere lasten van 0,3 miljoen euro worden ook voornamelijk verklaard door incidentele coronalasten (zie ook  de alinea ‘Corona’). Hoewel 2020 een positief resultaat laat zien is van 0,067 miljoen euro, wordt er in deze prestatiedoelstelling nog een B&D voorstel voorgelegd van 0,69 miljoen euro. Daardoor is het eindresultaat op deze prestatiedoelstelling na verwerking van dit B&D voorstel 0,6 miljoen euro negatief. Het B&D voorstel omvat compensatie van het Rijk voor de implementatie en voorbereiding van de wet inburgering en de huidige ondertussengroepen die nog niet onder de nieuwe wet vallen. Deze incidentele middelen zijn extra benodigd in 2021 vanwege het uitstel van de wet inburgering, waardoor meer kosten in 2021 verwacht worden.  

Corona
De hogere lasten van 0,31 miljoen euro worden voornamelijk verklaard door extra coronakosten in het kader van coronamaatregelen op opvanglocaties in de LVV. De hogere baten van 0,4 miljoen euro worden verklaard door incidentele coronabaten die hiertegenover staan.

x € 1.000

Onderwerp

Iv3
taakveld

Meer

Niet gerealiseerde

Lasten

Baten

Lasten

baten

Geen effecten als gevolg van Corona

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48