1. Samenleven: Utrechters zijn betrokken bij elkaar, ondernemen samen activiteiten en iedereen kan zichzelf zijn

1.2 Alle Utrechters kunnen gewoon meedoen en prettig samenleven door een stevige (pedagogische) civil society en een sterke sociale samenhang in buurten en wijken

Wat hebben we daarvoor gedaan?

(Digi)taalvaardigheden
Ondanks Corona hebben de organisaties in het digiTaalveld alles op alles gezet om zoveel mogelijk activiteiten door te laten gaan, digitaal, hybride en soms fysiek (binnen de voorschriften van het RIVM). Organisaties hebben snel geschakeld om lessen digitaal en/of hybride vorm te geven. Op deze manier kon een groot deel van de reguliere dienstverlening doorgang vinden.
Los van de cursussen hebben alle organisaties energie gestoken in het contact houden met de deelnemers van cursussen en de vrijwilligers. Voor veel deelnemers zijn de cursussen niet alleen een manier om vaardigheden op te doen maar ook om andere mensen te leren kennen en deel te nemen aan het maatschappelijke leven.
Digiwijs heeft haar aanbod vernieuwd waardoor het beter aansluit op de behoefte van de bezoekers.

Sociaal makelaarschap
De coronapandemie maakte dat de medewerkers van DOCK hun werk voor het grootste gedeelte niet op de gebruikelijke manier konden doen. Tegelijkertijd blijkt juist in dit bijzondere jaar hoe belangrijk het is om contact met (kwetsbare) bewoners te onderhouden en hen te blijven ondersteunen. Sociaal Makelaars hebben hun creativiteit ingezet om met de betrokken organisaties en actieve bewoners het werk, ook tijdens de lockdowns, voort te zetten. Nieuwe manieren van sociaal makelen zijn in rap tempo ontwikkeld. Middelen zoals telefooncirkels, whatsappgroepen en beeldbellen worden daarvoor ingezet. De coronapandemie maakte het noodzakelijk dat DOCK meer focus legde bij de meest kwetsbare bewoners. Dat vertaalde zich in extra contact met deze mensen en het ondersteunen van bewonersinitiatieven. Initiatieven gericht op kwetsbare bewoners om tijdig financiële problemen en eenzaamheid te signaleren en daarop in te zetten. Er zijn er in deze periode veel mooie bewonersinitiatieven ontstaan die (mede) door DOCK zijn ondersteund. Samen met het NIZU hield DOCK verzamelde en actualiseerde DOCK de informatie over alle hulpinitiatieven, zodat inwoners met hulpvraag en aanbod elkaar snel konden vinden.
Daarnaast heeft DOCK ingezet op het verstevigen van de civil society. Gedurende de lockdowns werden kinderen en gezinnen ondersteund door samen met bewoners en bedrijven huiswerkbegeleiding en faciliteiten daarvoor te verzorgen. In de zomerperiode waren meer Utrechters dan ooit thuis en werden met partners extra uitgebreide vakantieprogramma’s georganiseerd voor de jeugd.

Mantelzorgondersteuning
Het Steunpunt Mantelzorg heeft samen met allerlei andere informele (NIZU) en formele organisaties (zoals verpleeghuizen en dagbestedingscentra) extra ingezet op persoonlijk contact. Door meer te bellen naar mantelzorgers, hun bereikbaarheidstijden te verruimen en ook per mails, brieven, websites en Facebook de mantelzorgers zo goed mogelijk te informeren over de ondersteuning die voor mantelzorgers beschikbaar is.
Alle lotgenotengroepen die niet meer live bijeen konden komen, hebben contacten onderhouden. De groepen mantelzorgers voor NAH en Dementie hebben hun WhatsApp groepjes intensiever gebruikt om elkaar te ondersteunen. De groep Jonge Mantelzorgers heeft gebruik gemaakt van Teams en af en toe Hangout om elkaar te blijven zien. Daardoor is dit een nog hechtere groep geworden. Mantelzorgers van Marokkaanse, Turkse en Syrische afkomst hebben intensief contact gehouden via WhatsApp groepen. Steunpunt Mantelzorg heeft de vrijwilligers van deze groepen intensief ondersteund zodat zij hun groepen weer goed konden begeleiden. Er is voor vertalingen gezorgd over Corona, de noodzaak van hygiëne maatregelen en RIVM richtlijnen.
Informatie over het kunnen verkrijgen van persoonlijke beschermingsmiddelen is verspreid.
Dagbestedingsactiviteiten zijn na de eerste lockdown weer gestart, wat mantelzorgers heeft ontlast.
De waarderingsdagen konden niet doorgaan. In plaats daarvan is er op de ‘Dag van de mantelzorger’ naar alle 1600 mantelzorgers die zich bij het SMU hebben ingeschreven een cadeaubon gestuurd.

Vrijwillige inzet
De wervingscampagne ‘Vrijwilligerswerk iets voor jou’ heeft veel aandacht en nieuwe vrijwilligers voor de stad opgeleverd. Naast deze campagne had ook Corona veel invloed op het aantal vrijwilligers. Met name in de eerste golf meldden zich meer dan 1000 nieuwe vrijwilligers aan. De vrijwilligerscentrale en partners in de stad hebben hard gewerkt om al die vrijwillige energie vast te houden. Dat Utrecht een echte vrijwilligersstad is werd bevestigd doordat we bij de nationale vrijwilligersprijzen van het NOV (Platform vrijwillige inzet) zijn uitgeroepen tot Vrijwilligergemeente van het jaar 2020.
Omdat het jaarlijkse waarderingsdiner voor vrijwilligers niet door kon gaan zijn er extra waarderingsacties onder andere via www.utrechtbedankt.nl georganiseerd en is er op RTV Utrecht een speciale uitzending gewijd aan Utrechtse vrijwilligers en de uitreiking van de Utrechtse vrijwilligerstrofee.

Buurtpacten
De buurtpacten in de Rietveldbuurt en Transwijk waren ook in 2020 actief. Door Corona heeft de uitvoering de nodige beperkingen. Desondanks is in de Rietveldbuurt de samenwerking voor een schone en veilige buurt verbeterd, waardoor problemen op dat gebied sneller worden opgelost. En vanuit DOCK is er meer verbinding met de scholen gelegd.
In Transwijk zetten de partners binnen het buurtpact zich in voor het tegengaan van eenzaamheid bij ouderen. Zo is in september de Gouden koets geïntroduceerd, ouderen die slecht ter been zijn kunnen gebruik maken van deze elektrische auto. Zo komen ouderen uit hun isolement. Communicatie over het integraal aanpakken van sociaal-maatschappelijke vraagstukken via een Buurtpact, heeft er in Geuzenwijk toe geleid dat de Buurtwerkkamer haar herhuisvestingsvraagstuk met succes onder de aandacht heeft weten te brengen. Daarnaast hebben de Kracht van Zuilen en de Wijkraad elkaar gevonden in de gezamenlijke ambitie tot het komen van een Buurtagenda. Tevens is het specifieke vraagstuk van een eigen plek voor jongeren in de Geuzenwijk voortvarend opgepakt.
Eind december is in Noordoost een nieuw buurtpact gestart rond het thema beweegvriendelijke wijk. Bewoners, zorg- en welzijnsorganisaties en ondernemers werken samen aan het doel dat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen en hun vitaliteit behouden. De behoefte van ouderen staat hierbij centraal.

Informele zorg
Afgelopen jaar was de informele zorg belangrijker dan ooit. We hebben geïnvesteerd in een stevig netwerk (het NIZU) en informele zorgambassadeurs en daar plukken we nu in Corona tijd de vruchten van. Vrijwilligersorganisaties hebben samen met DOCK heel snel geschakeld en er zijn daardoor heel veel Utrechters gekoppeld aan een maatje en er zijn talloze initiatieven ontstaan rondom maaltijden, burenhulp en andere vormen van informele ondersteuning.

Corona
Corona invloeden zijn verwerkt in bovenstaande tekst.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48