Wat heeft dat gekost?

x€1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2019

Realisatie 2019

Nominale
begroting 2020

Actuele
begroting 2020

Realisatie 2020

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele begroting 2021

Baten

19-1-2-1

Alle Utrechters kunnen gewoon meedoen

2.752

3.042

2.666

2.752

3.215

463

2.752

Totaal Baten

2.752

3.042

2.666

2.752

3.215

463

2.752

Lasten

19-1-2-1

Alle Utrechters kunnen gewoon meedoen

31.438

31.274

29.615

23.397

23.466

-69

22.969

Totaal Lasten

31.438

31.274

29.615

23.397

23.466

-69

22.969

Saldo baten en lasten

-28.686

-28.232

-26.949

-20.646

-20.251

394

-20.217

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

90

90

0

0

Saldo na mutaties reserves

-28.686

-28.232

-26.949

-20.556

-20.161

394

-20.217

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Alle Utrechters kunnen gewoon meedoen

Baten
De hogere baten betreffen:

 • extra rijksmiddelen educatie (0,089 miljoen euro);
 • bijdrage gemeente Vijfheerenlanden (Vianen) voor inzet op educatie (0,059 miljoen euro);
 • bijdrage Zon MW via gemeente Vijfheerenlanden (Vianen) voor inzet op het project MDT (Maatschappelijke Dienst Tijd), een initiatief van het Rijk ten behoeve van proeftuinen waarin we jongeren bereiken in programma’s waar ze hun talenten kunnen ontwikkelen, elkaar kunnen ontmoeten en vrijwillige inzet ervaren (0,26 miljoen euro);
 • bijdrage ZonMW voor het project coronahelden van Overvecht (0,05 miljoen euro).

Lasten
De hogere lasten betreffen:

 • alle bij de baten vermelde posten voor gelijke lasten (totaal 0,458 miljoen euro);
 • hogere overhead (0,175 miljoen euro);
 • meer aanvragen belangenbehartiging (0,048 miljoen euro);
 • lagere inzet middelen op informele zorg (0,247 miljoen euro);
 • minder aanvragen buurtnetwerken en wijkinformatiepunten (0,166 miljoen euro);
 • minder aanvragen versterken sociale basis (0,094 miljoen euro);
 • lagere inzet gemeentelijke middelen educatie (0,11 miljoen euro).

Corona
De financiële afwijking binnen deze subdoelstelling door Corona is nihil.

x € 1.000

Onderwerp

Iv3
taakveld

Meer

Niet gerealiseerde

Lasten

Baten

Lasten

baten

Geen effecten als gevolg van Corona

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48